Print this page

АКОРОНАВИРУСТӘ ҾКЫ ЧЫМАЗАРА COVID-19 АЛАҴӘАРА ИНАМАДАНЫ АԤКРАҚӘА РЫХӘҬАК ИРЫЦҴОУП.

Аԥшьаша, 15 Мшаҧы 2021 10:40 317

Аҟәа. Мшаԥымза 12, 2021 шықәа. Аԥсныпресс. Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Аԥсны Аҳәынҭқарра ауааԥсыра коронавирустә ҿкы чымазара COVID-19 рацәыхьчара иазку Акоординациатә Штаб 2021 шықәса мшаԥымза 12 аҟнытә азыӡба шьаҭас иаҭаны, «Аԥсны Аҳәынҭқарра ауааԥсыра коронавирустә ҿкы чымазара COVID-19 рацәыхьчара иазку ауснагӡатәқәа рзы «2021 шықәса жәабранмза 9 аҟн. Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Идҵа аԥсахрақәа ралагаларазы» Адҵа инапы аҵаиҩит.