Print this page

Платон Бебиа ихҵоуп Аҧсны жәлар рпоет ҳәа аҳаҭыртә хьӡы.

Ашәахьа, 05 Жьҭаара 2020 16:53 155

Аҟәа. Абҵара 5. Аԥсныпресс. Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа иусҧҟала, баҩхатәра дула ирҿиаратә усуреи, зсахьаркыратә ҩаӡара ҳараку аҩымҭақәа раҧҵареи рзы Платон Хәамҧа-иҧа Бебиа ихҵоуп Аҧсны жәлар рпоет ҳәа аҳаҭыртә хьӡы.