Ажәабжьқәа

Популярное

Валери Бганба: ҳара ауаа рпаспортизациа апроцесс излауа ала иаартны аҟаларазы иҳалшо зегьы хымҧада иҟаҳҵароуп

2253
18.02.2020 17:40
Валери Бганба: ҳара ауаа рпаспортизациа апроцесс излауа ала иаартны аҟаларазы иҳалшо зегьы хымҧада иҟаҳҵароуп
Аминистрцәа Реилазаараҿы Аҧсны атәылауаа рпаспортизациа иадҳәалоу азҵаарақәа рзы аилатәара мҩаҧысит.

Аҟәа. Жәабранмза 18. Аҧсныпресс. Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада инапынҵақәа назыгӡо, аҧыза-министр Валери Бганаба апрокуратура Хада, ашәарҭадара Ахеилак, аҩныҵҟатәи аусқәа Рминистрра, аҩныҵҟатәи аусқәа Рминистрра апаспорттә Усбарҭа ахаҭарнакцәеи араионтә паспорттә ҟәшақәа рнапхгаҩцәеи алархәны Аҧсны атәылауаа рпаспортизациа иадҳәалоу азҵаарақәа рзы аилатәара мҩаҧысит.

Аацҳамҭа излаанацҳауа ала, Валери Бганба Аҧсны Аҳәынҭқарра аҩныҵҟатәи аусқәа Рминистрра, аҩныҵҟатәи аусқәа Рминистрра апаспорттә Усбарҭа Аҳәынҭқарра Ахада иалхрақәа раламҭалазы апаспорттә ҟәшақәа русура иаҵоу аҵакы ахадара инаҵшьны иазгәеиҭеит: ”Апрактика аҿы аҭыҧ змамыз, аха алхраҧхьатәи акампаниақәа рымҩаҧгараан атәылауаа массала апаспортқәа рызшара азы ицәырҵуа агәаанагара аларҵәара аҧырҟәҟәаара азы, ҳара ауаа рпаспортизациа апроцесс излауа ала иаартны аҟаларазы иҳалшо зегьы хымҧада иҟаҳҵароуп”.

Аҧсны Аҳәынҭқарра аҩныҵҟатәи аусқәа Рминистрра, аҩныҵҟатәи аусқәа Рминистрра апаспорттә Усбарҭа аиҳабы инапынҵақәа назыгӡо Вадим Кәаӡба астатистика ааигеит. Убас, иара иҟаиҵаз аинформациа ала, зынӡа аҩныҵҟатәи аусқәа Рминистрра, аҩныҵҟатәи аусқәа Рминистрра апаспорттә Усбарҭа  аҿы иҿыцу ахкы змоу атәылауаҩшәҟәы аиура азы ауааҧсыра рҟынтәи 148 591 арзаҳал рыдыркылеит, 141 319-ҩык атәылауаа адокументқәа рыҭоуп, 2 034 апаспортқәа рыбланкқәа аҭаразы ирхиоуп, аха атәылауаа ирымҭакәа иаанханы иҟоуп, 2 262 паспорт апаспортизациа аамҭахәҭа зегьы иалагӡаны ахархәаразы иҽеим ҳәа иаҧыхын.  Убасгьы, Аҧсны иахьаҵанакуа кыраамҭа ақәынхаразы азин зырҵабырго аусшәҟәқәа раиуразы 27230 зыҳәамҭа рыдыркылеит, урҭ рахьынтә ирыҭоуп 19 527.

Аилатәара аҿы апаспортизациа апроцесс арласра азы ауснагӡатәқәа рынагӡара иалацәажәеит.

Иара убас, Валери Бганба еиуеиҧшым аусбарҭақәа рҿы зыҽҳәара цахьоу, мамзаргьы ажәытә хкы змоу апаспортқәа рхархәара аҧхьырҟәҟәаара иазку ауснагӡатәқәа рзы иахәҭоу аструктурақәа анапынҵақәа риҭеит.

Аилатәара аихшьаалақәа ҟаҵо, Валери Бганба ауаа рпаспортизациа апроцесс излауа ала иаартны аҟаларазы ирылшо зегьы хымҧада ишыҟаҵатәу инаҵшьны иазгәеиҭеит. “Ҳара Аҳәынҭқарра Ахада иалхрақәа ажәлар ракзаареи реизааигәахареи рзы, ҳтәыла Азакәани Аҧсуара акодекси инарықәыршәаны имҩаҧаагароуп”, – ҳәа аҳәамҭа ҟаиҵеит Валери Бганба.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа