Ажәабжьқәа

Популярное

Валери Бганба: “Аҧсны агәадура” ҳәа изышьҭоу аҧыза ҿарацәа рконкурс амҩаҧгара ихықәкыхәарҭоу усмҩаҧгатәны иҧхьаӡазароуп

2292
19.02.2020 17:55
Валери Бганба: “Аҧсны агәадура” ҳәа изышьҭоу аҧыза ҿарацәа рконкурс амҩаҧгара ихықәкыхәарҭоу усмҩаҧгатәны иҧхьаӡазароуп
Аконкурс “Аҧсны агәадура” амҩаҧгаразы Аусҧҟа ҭыжьуп.

Аҟәа. Жәабранмза 19. Аҧсныпресс. Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада инапынҵақәа назыгӡо, аҧыза-министр Валери Бганба Аконкурс “Аҧсны агәадура” амҩаҧгаразы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит. Абри атәы аанацҳауеит Аҳәынҭқарра Ахада иофициалтә саит. 

Аусшәҟәы аҿы, ахәҭакахьала иазгәаҭоуп:

“Аҧсны агәадура” ҳәа изышьҭоу аҧыза ҿарацәа рконкурс аиҿкаареи амҩаҧгареи рзы:

1. “Аҧсны агәадура” ҳәа изышьҭоу аҧыза ҿарацәа рконкурс амҩаҧгара ихықәкыхәарҭоу усмҩаҧгатәны иҧхьаӡазароуп.

2. Аҧсны Аҳәывнҭқарра Ахада Иусбарҭа хәажәкырамза 10, 2020 шықәса иахымгакәа: 
– Аконкурс амҩаҧгара азы Аҧҟара ашьақәырҕәҕәаразы адгалара;
– Аҧснытәи аҳәынҭқарратә Университет аусзуҩцәа, аҿари аспорти рзы аҳәынҭқарратә Еилакы аспециалистцәа, аексперттә еилазаара ахаҭарнакцәа радыҧхьарала Аконкурс аиҿкааратә Еилакы хаҭалатәи аилазаара азы ажәалагалақәа радгалара;
– Аҧышәа ду змоу аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи аусзуҩцәеи аҵарауааи рхыҧхьаӡара аҟынтәи аконкурсттә Комиссиа хаҭалатәи аилазаара азы ажәалагалақәа радгалара.

3. Аҧсны аминистрцәа Реилазаара Аппарати аҳәынҭқарратә напхгараҭара аусбарҭа хадақәеи Аконкурс амҩаҧгареи, уи иадҳәаланы имҩаҧгахо аусмҩаҧгатәқәа рзы аҳәынҭқрратә массатә информациа ахархәагақәа рыла адырраҭара аҟаҵареи рҿы адгылара аҭара.

4. Ақалақьқәа, араионқәа рхадарақәеи, аҭыҧантәи ахаланапхгаратә Усбарҭақәеи Аконкурс аиҿкаареи амҩаҧгареи иазырхоу ауснагӡатәқәа рынагӡара алахәхара азы аҧшьгарақәа рыҭара”.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа