Ажәабжьқәа

Популярное

Аҧсны АКХ Аҳәынҭқарра Ахадарахь акандидатцәеи урҭ рхантәаҩрахь акандидатцәеи рнысымҩақәа кьыҧхьны иҭнажьит

2243
18.02.2020 14:08
Аҧсны АКХ Аҳәынҭқарра Ахадарахь акандидатцәеи урҭ рхантәаҩрахь акандидатцәеи рнысымҩақәа кьыҧхьны иҭнажьит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахадарахь алхрақәа мҩаҧгахоит хәажәкырамза 22 рзы.

Аҟәа. Жәабранмза 18. Аҧсныпресс. Аҧсны алхратә комиссиа Хада Аҳәынҭқарра Ахадарахь акандидатцәеи урҭ рхантәаҩрахь акандидатцәеи рнысымҩақәа кьыҧхьны иҭнажьит. 


Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахадарахь акандидатцәа рнысымҩатә дыррақәа:
1. Ажәла, ахьӡ, абхьӡ: Ӡаҧшьба Леонид Иури-иҧа.
2. Данииз амз, арыцхә, дахьиз аҭыҧ: 03.02.1961 ш. Гәдоуҭа араион, Бзыҧ ақыҭан.
3. Амилаҭра: аҧсуа.
4. Аҵарамазаара: Асовет Еидгыла аҩныҵҟатәи аусқәа Рминистрра иатәу Омсктәи иреиҳаӡоу амилициа ашкол Урыстәылатәи Афедерациа аҩныҵҟатәи аусқәа Рминистрра Академиа 1991 ш. – азиндырҩы.
5. Аус ахьиуа, ма амаҵзура дахьахысуа аҭыҧ, аҵыхәтәантәи хәы-шықәса ирылагӡаны иааникылоз амаҵураҭыҧ (аусураҭыҧ имамзар, инапы злаку аарҧшра ахәҭоуп); 2015 ш. – Аҧсны аҩныҵҟатәи аусқәа рминситрс дҟаҵан, амилициа аинрал-леитенант ҳәа ахьӡ ианашьан. 2016 ш. Аҧсны Аҳәынҭқарра азинхьчаратә усбарҭақәа аус рыцура азы Аҳәынҭқарра Ахада иабжьгаҩ имаҵураҭыҧ ахь дыиаган.           
6. Анхарҭа аҭыӡҭыҧ: ақ. Аҟәа, Инал-иҧа имҩаду, аҩнеихагыла 16, ауада 15. 
7. Атәылауаҩра: Аҧсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афедерациеи. 
8. 1992-1993 шш. Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра алахәхара – аибашьра далахәын. 
9. Аҧсны Аҳәынҭқарра иахьаҵанакуа инеиҧынкыланы анхара аамҭа: 1991 ш. инаркны иахьа уажәраанӡа. 

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахадарахь акандидат ихаҭыҧуаҩрахь акандидат инысымҩатә дыррақәа: 
1. Ажәла, ахьӡ, абхьӡ: Ҳашба Виктор Шамил-иҧа.
2. Данииз амз, арыцхә, дахьиз аҭыҧ: 11.10.1957 ш. г. Ҭҟәарчал араион, ақалақь Ҭҟәарчал. 
3. Амилаҭра: аҧсуа.
4. Аҵарамазаара: Москватәи асоветеидгылазегьтә латәарадатәи ачыстә ааглыхра аинститут, ианашьоуп аквалификациа – анџьныр-механик. 
5. Аус ахьиуа, ма амаҵзура дахьахысуа аҭыҧ, аҵыхәтәантәи хәы-шықәса ирылагӡаны иааникылоз амаҵураҭыҧ (аусураҭыҧ имамзар, инапы злаку аарҧшра ахәҭоуп); Аусдкылаҩ. 
6. Анхарҭа аҭыӡҭыҧ: ақ. Аҟәа, Агәмаа имҩаду I амҩаҿахҵәа, аҩны 23.
7. Атәылауаҩра: Аҧсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афедерациеи. 
8. 1992-1993 шш. Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра алахәхара – аибашьра далахәын. 
9. Аҧсны Аҳәынҭқарра иахьаҵанакуа инеиҧынкыланы анхара аамҭа: 2014 ш. инаркны иахьа уажәраанӡа.


Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахадарахь акандидат инысымҩатә дыррақәа:
1. Ажәла, ахьӡ, абхьӡ: Арӡынба Адгәыр Амиран-иҧа.
2. Данииз амз, арыцхә, дахьиз аҭыҧ: 08.01.1982 ш. Гәдоуҭа араион, ақалақь  Гәдоуҭа. 
3. Амилаҭра: аҧсуа.
4. Аҵарамазаара: Бербеков ихьӡ зху Ҟабарда-Балкариатәи Аҳәынҭқарратә Университет “Ааглыхра-уаатәыҩсатә ргылара” 2001-2007 шш. Аспирантура дахысуан  Волгоградтәи аҳәынҭқарратә техникатә университет аҿы, ахырхарҭа “Аекономикеи жәлар рынхамҩа анапхгараҭареи” 2007-2009 шш. 
5. Аус ахьиуа, ма амаҵзура дахьахысуа аҭыҧ, аҵыхәтәантәи хәы-шықәса ирылагӡаны иааникылоз амаҵураҭыҧ (аусураҭыҧ имамзар, инапы злаку аарҧшра ахәҭоуп); Аекономика Аминистрра, Аҧсны Аҳәынҭқарра Анапхгара, аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ, аминистр. 
6. Анхарҭа аҭыӡҭыҧ: ақалақь Афон Ҿыц, Лакоба имҩаду, аҩнеихагыла 60, ауада 4. 
7. Атәылауаҩра: Аҧсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афедерациеи. 
8. 1992-1993 шш. Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра алахәхара: –
9. Аҧсны Аҳәынҭқарра иахьаҵанакуа инеиҧынкыланы анхара аамҭа: данииз инаркны иахьа уажәраанӡа. 

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахадарахь акандидат ихаҭыҧуаҩрахь акандидат инысымҩатә дыррақәа:
1. Ажәла, ахьӡ, абхьӡ: Ашәба Арда Енвер-иҧа. 
2. Данииз амз, арыцхә, дахьиз аҭыҧ: 04.05.1971 ш. Очамчыра араион, Ҕәада ақыҭан.
3. Амилаҭра: аҧсуа.
4. Аҵарамазаара: Аҧснытәи аҳәынҭқарратә Университет, афилологиатә факультет, занааҭла “Аҧсуа бызшәеи алитературеи”. Аспирантура: Адыгеиатәи аҳәынҭқарратә Университет. Афилологиатә наукақәа ркандидат.
5. Аус ахьиуа, ма амаҵзура дахьахысуа аҭыҧ, аҵыхәтәантәи хәы-шықәса ирылагӡаны иааникылоз амаҵураҭыҧ (аусураҭыҧ имамзар, инапы злаку аарҧшра ахәҭоуп); Аҧснытәи аҭҵаарадыррақәа ринститут. Адиректор. 
6. Анхарҭа аҭыӡҭыҧ: Аҟәа ақалақь, Дарсалиа имҩаду, аҩны 1. 
7. Атәылауаҩра: Аҧсны Аҳәынҭқарреи Урыстәылатәи Афедерациеи. 
8. 1992-1993 шш. Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра алахәхара – деибашьуан.  
9. Аҧсны Аҳәынҭқарра иахьаҵанакуа инеиҧынкыланы анхара аамҭа: данииз инаркны иахьа уажәраанӡа. 


Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахадарахь акандидат инысымҩатә дыррақәа:
1. Ажәла, ахьӡ, абхьӡ: Бжьаниа Аслан Гьаргь-иҧа. 
2. Данииз амз, арыцхә, дахьиз аҭыҧ: 06.04.1963 ш. Очамчыра араион, Тамшь ақыҭан.  
3. Амилаҭра: аҧсуа.
4. Аҵарамазаара: Москватәи автомобил-мҩатә институт, анџьныр-ргылаҩ, Асовет Еидгыла аҳәынҭқарратә шәарҭадара Акомитет иреиҳаӡоу акурсқәа 1991ш., аоперусзуҩ,1999 шықәсазы далгеит Урыстәылатәи Афедерациа Анапхгара аҟны иҟаз жәлар рынхамҩа Академиа далгеит, аекономист, атоп-менедџьер. 
5. Аус ахьиуа, ма амаҵзура дахьахысуа аҭыҧ, аҵыхәтәантәи хәы-шықәса ирылагӡаны иааникылоз амаҵураҭыҧ (аусураҭыҧ имамзар, инапы злаку аарҧшра ахәҭоуп); 2015 ш. Асоциал-економикатәи аполитикатәи ҭҵаарақәа Рфонд “АПРА” Апрезидент. 2017ш. Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент адепутат. 
6. Анхарҭа аҭыӡҭыҧ: Очамчыра араион, Тамшь ақыҭан.
7. Атәылауаҩра: Аҧсны Аҳәынҭқарра. 
8. 1992-1993 шш. Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра алахәхара – Аҧсны аҳәынҭқарратә шәарҭадара Амаҵзура аҿы амаҵзура дахысуан. 
9. Аҧсны Аҳәынҭқарра иахьаҵанакуа инеиҧынкыланы анхара аамҭа:  жьҭаарамза 2008 шықәса инаркны иахьа уажәраанӡа.

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахадарахь акандидат ихаҭыҧуаҩрахь акандидат инысымҩатә дыррақәа: 
1. Ажәла, ахьӡ, абхьӡ: Гәынба Бадра Зураб-иҧа.
2. Данииз амз, арыцхә, дахьиз аҭыҧ: 14.08.1981 ш. ақ. Аҟәа. 
3. Амилаҭра: аҧсуа.
4. Аҵарамазаара: Сараттәи аҳәынҭқарратә аграртә Университет, аекономикатә факультет, занааҭла “Аҳасабырбатә ҳасабырбара, аудит”. 
5. Аус ахьиуа, ма амаҵзура дахьахысуа аҭыҧ, аҵыхәтәантәи хәы-шықәса ирылагӡаны иааникылоз амаҵураҭыҧ (аусураҭыҧ имамзар, инапы злаку аарҧшра ахәҭоуп); Аусдкылара.          
6. Анхарҭа аҭыӡҭыҧ: Аҟәа ақалақь, Цәыббрамза 30 амҩаду, аҩнеихагыла 8, ауада 3.  
7. Атәылауаҩра: Аҧсны Аҳәынҭқарра. 
8. 1992-1993 шш. Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра алахәхара: –
9. Аҧсны Аҳәынҭқарра иахьаҵанакуа инеиҧынкыланы анхара аамҭа: 13 шықәса.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа