Ажәабжьқәа

Популярное

Заур Гәлиеи Инар Гыцбеи астратегиатә аҧшьгарақәа рзы урыстәылатәи Амаҵзура ахаҭарнакцәа алархәны астратегиатә аҧшьгарақәа Рмаҵзура (ААР) иамоу аҧышәа Аҧсны ахархәара иалацәажәеит

501
31.01.2018 13:27
Заур Гәлиеи Инар Гыцбеи астратегиатә аҧшьгарақәа рзы урыстәылатәи Амаҵзура ахаҭарнакцәа алархәны  астратегиатә аҧшьгарақәа Рмаҵзура  (ААР) иамоу аҧышәа Аҧсны ахархәара иалацәажәеит
Иавтономтәу икоммерциатәым аиҿкаара “Иҿыцу апроектқәа рӡыргареи рынагӡареи рзы астратегиатә аҧшьгарақәа Рмаҵзура” (ААР)  Урыстәылатәи Афедерациа Анаҧхгара ала аекономикатәи асоциалтәи усхкқәа рҿы ауснагӡатәқәа ркомплекс анагӡаразы иаҧҵан. 

Аҟәа. Ажьырныҳәамза  31. Аҧсныпресс.  Москва ақалақь аҿы Аҧсны аекономика аминистр ихаҭыҧуаҩ Заур Гәлиеи Аҳәынҭқарратә инвестициатә Маҵзура адиректор Инар Гыцбеи Урыстәылатәи Афедерациа астратегиатә аҧшьгарақәа Рмаҵзура ахаҭарнакцәеи реиҧылара мҩаҧысит. Абри атәы аанацҳауеит Аҧсны аекономика Аминистрра аофициалтә саит. 

Аиҧылара алахәылацәа Урыстәылатәи Афедерациа астратегиатә аҧшьгарақәа Рмаҵзура  (ААР) иамоу аҧышәа Аҧсны ахархәара алыршара иалацәажәеит. 

“Аҧсны иҟоу аинвестициатә климат аҭҵаареи  аусдкылара хра злоу аҿиара иаҧырхагоу административтә ҧынгыларақәа ралкаареи рыҧхьырҟәҟәаареи алыршара акәын ҳазлацәажәоз. Иара убас, Аҧсны иҟоу аҭагылазаашьаҿы иреиҕьу урыстәылатәи аҧышәа ахархәарагьы ҳазааҭгылеит”, -ҳәа иазгәеиҭеит Заур Гәлиа. Заур Гәлиа  игәаанагарала,  “Астратегиатә аҧшьгарақәа Рмаҵзура” (ААР)  иамоу аҧышәа атәыла аҿы иҟоу аинвестициатә климат аиҕьтәра азы ахархәара акыр алҵшәа бзиа аанарҧшыр алшоит. 

“Ҳара заанаҵы ҧхьаҟатәи ҳусеицура иаиураны иҟоу аформа азы азҵаарақәа ҳрылацәажәахьан. Уажәы ҳара ҳусеицура ҳәаақәызҵаша аусшәқәа рыдкылара аҩаӡара ахь ҳцәырҵуеит”, -ҳәа иҳәеит аекономика аминистр ихаҭыҧуаҩ. Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа