Ажәабжьқәа

Валери Бганба Имад Хамис Шьамтәылатәи Арабтәи Ареспублика Ахьыҧшымра Амшныҳәа идиныҳәалеит

69
17.04.2019 14:08
Валери Бганба Имад Хамис Шьамтәылатәи Арабтәи Ареспублика Ахьыҧшымра Амшныҳәа идиныҳәалеит
Валери Бганба Аҧсни Шьамтәылеи ирыбжьоу хра злоу аизыҟазаашьақәеи аусеицуреи, аҩҳәынҭқаррак реизҳазыҕьара иазырханы аринахысгьы аҿиареи аҕәҕәахареи шалыршахо азы агәрагара ааирҧшит.

Аҟәа. Мшаҧымза 17. Аҧсныпресс. Аҧсны аҧыза-министр Валери Бганба Шьамтәылатәи Арабтәи Ареспублика Ахьыҧшымра Амшныҳәа инамаданы, атәыла Анапхгара ахада Имад Хамис ихьӡала адныҳәаларатә шәҟәы ишьҭит.

Адныҳәаларатә шәҟәы аҿы Аҧсны аҧыза-министр инаҵшьны иазгәеиҭеит: “Шьамтәыла – ари, амилаҭтә фырхаҵара аазырҧшыз, акыр ауадаҩрақәа шыҟазгьы, зхьыҧшымра ахьчара алзылшаз, иахьагьы аҿиара амҩа иану ҳәынҭқарроуп”.

Валери Бганба Аҧсни Шьамтәылеи ирыбжьоу хра злоу аизыҟазаашьақәеи аусеицуреи, аҩҳәынҭқаррак реизҳазыҕьара иазырханы аринахысгьы аҿиареи аҕәҕәахареи шалыршахо азы агәрагара ааирҧшит.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа