Ажәабжьқәа

Популярное

Савели Ҷыҭанаа ашыцмца ақәгаразы иҟаиҵаз аҳәамҭа аҟынтә: ашыц аихырҿиаара акыр еизҳаит

858
14.10.2015 13:47
Савели Ҷыҭанаа ашыцмца ақәгаразы иҟаиҵаз аҳәамҭа аҟынтә: ашыц аихырҿиаара акыр еизҳаит
Ашыцмца аларҵәара аанкылара азы иаҧҵаз акомиссиа аусура алҵшәақәа реихшьаала ҟанаҵеит. 

Аҟәа. Октиабр 14. Аҧсныпресс. Ирена Џьопуаҧҳа. “Заанаҵтәи агәаҭарақәа рыла, 5000 гектар инарзынаҧшуа иҟоу Аҧсны еизҳауа ашыц 1/3 ахәҭа аҧхасҭа аиуит. Пицундатәии Шәқәырчатәии аҳәарҧсаррақәеи, Бзыҧтәи аҩхааи иахьаҵанакуа еизҳауа ашыц 80% сынтәа ҩынтә уи аус адулара мҩаҧыргахьеит”, – ҳәа “Аҧсныпресс” акорреспондент диҿцәажәо иҳәеит, Аекологиеи аҧсабара ахьчареи рзы аҳәынҭқарратә Еилакы ахантәаҩы Савели Ҷыҭанаа. 

"Ҳара актәи аусдулара иуль мзазы имҩаҧаагеит, аҩбатәи – сентиабр аҩшамҭаз. Убри аан, ахархәара зауз ахимиатә маҭәашьар иаанарҧшуа алҵшәа даара уаргәырҕьаратәы иҟоуп. Уи актәи аетап аҿы иаабеит. Шәқәырчеи Пицундеи рҳәарҧсарҭақәа рҿы ашыц аихырҿиаара акыр еизҳаит. Уи апроцесс иацҵахоит ҳәа агәыҕра сымоуп”, – ҳәа азгәеиҭеит Савели Ҷыҭанаа. 

Аҧсны Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа иатәу аекологиа аинстиут аиҳабы Роман Дбар иажәақәа рыла, ашыцмца иарҿиаз аҧхасҭа акыр ишырацәоугьы, аҵарауаа ашыц аиқәырхаразы агәацҧыҳәара аадырҧшуеит. Уи аҧсы ҭаны ишаанхо азы агәыҕра нагӡа рымоуп. “Иақәыз абҕьы шыҧхасҭахазгьы, иҟаз ҭагалантәи аихырҿиаара ари ауникалра злоу аҵиаа аҧсы шҭоу аанарҧшит. Убри инамаданы, ҳара зегьы ҳамчқәеи ҳахшыҩи неилаҵаны хымҧада ашыц еиқәҳархароуп”. 

Аҧыза-министр актәи ихаҭыҧуаҩ, акомиссиа ахантәаҩы Шамиль Аӡынба ашыцмца ақәгара азы ауааҧсыра рганахьала ацхыраара аиура даара акыр шаҵанакуа азгәеиҭеит. 

Уи, иара убас, иааиуа ашықәс абиуџьет аҵиаа аус адуларазы ахимиатә маҭәашьар ақәҭәараан, рхы иадырхәо атрактор ҿыцқәа раахәара азы иаҭаххо аҧара алагалоуп ҳәа аҳәамҭа ҟаиҵеит. 

Шамиль Аӡынба, имҩаҧгоу аусура аҩаӡара ҳаракы шамоу азгәаҭо, иарбоу акциа зхы алазырхәыз зегьы ҭабуп ҳәа реиҳәеит.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа