Ажәабжьқәа

Популярное

Самара ақалақь аҿы ацәыргақәҵа “Дары Абхазии” аатит

264
12.09.2017 13:07
Самара ақалақь аҿы ацәыргақәҵа “Дары Абхазии” аатит
Ацәыргақәҵа ахь раалыҵ цәырыргеит аҧснытәи аарыхыҩцәа.

Аҟәа. Цәыббрамза 12. Аҧсныпресс. Самара ақалақь, ацәыргақәҵатә центр “Экспо-Волга” аҿы “Дары Абхазии” ҳәа хыс измоу ацәыргақәҵа аатит.

Аканал “Россия 1. Самара” адырраҭара ҟанаҵоит: “Даара ихәыҷу, аха барақьаҭра згым амшын Еиқәа иаҧну атәыла аҟынтәи аарыхыҩцәа, самара ауааҧсыра мратәылатәи аҟазшьа змоу алакә абара рыдыргалоит. Урҭ хыҧхьаӡара рацәала иҧсабаратәу, екологиала ицқьоу ачыс лыҧшаахқәа дырхиеит. Ацәыргақәҵа “Дары Абхазии” ахь раалыҵ цәырыргеит аҧснытәи аарыхыҩцәа. Ацәыргақәҵа аҿы ицәыргахоит еиуеиҧшым ашә хкқәа: ауасарашә, ашәха, ашәырҩа, ашәаӡа, хкы рацәала кавказтәи ачаиқәа, акәац лыхқәа, ажәжьы, ауасажьы иалху аҭубарқәа, амыҵмыџь аӡи аҩы ҟаҧшьи рыла еиҵаҵоу ,ажәытәӡатәи арецепт ишаҳәо ала, уи иаҵоу ахырҳагареи агьамеи рыхьчаразы алаҳаи алмҿи рыла иӡу акәац, иџьбароу арыжәтәқәа, ахаа-мыхақәа”.

Ацәыргақәҵа адҵаалара ҟалоит цәыббрамза 17 рҟынӡа.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа