Ажәабжьқәа

Популярное

Рауль Ҳаџьымба апрофессор Сурен Авакиан дидикылеит

685
20.08.2015 14:41
Рауль Ҳаџьымба апрофессор Сурен Авакиан дидикылеит
Аҳәынҭқарра Ахада еицырдыруа урыстәылатәи аҵарауаҩ – аконституционалист, азиндырратә наукақәа рдоктор, М. Ломоносов ихьӡ зху Москватәи аҳәынҭқарратә университет апрофессор Сурен Авакиан дидикылеит. 

Аҟәа. Август 20. Аҧсныпресс. Аҳәынҭқарра Ахада Сурен Авакиан иаҧсуа коллегацәеи акыршықәса ирылагӡоу иусеицура азгәеиҭеит. 

Аиҧылараҿы аҵараиурҭақәа рыбжьара аусеицуреи астудентцәа реимадареи Аҧснытәи аспециалистцәа Урыстәылатәи аҵараиурҭақәа рҿы рзанааҭдырратә ҩаӡара аизырҳареи, уҳәа азҵаарақәа ирылацәажәеит. 

Аҧсны аконституциатә реформа амҩаҧгара азҵаарагьы иазааҭгылеит. “Аҧсны аконституциатә реформа азҵаарақәа рыӡбара ҳара ҳзы акырӡа аанагоит. Уи иазкны ҷыдала акомиссиа аҧҵоуп. Ари аҧроцесс излауа ала ирласны иалагарц азы иҳалшо зегьы ҟаҳҵоит”, – ҳәа иҳәеит Рауль Ҳаџьымба. 

Аиҧылара, иара убас ихы алаирхәит ААУ азиндырратә факультет адекан Сергеи Смыр. 

Ахыҵхырҭа: Аҧсны Ахада иофициалтә саит

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа