Ажәабжьқәа

Популярное

Рауль Ҳаџьымба аҧсуа бызшәа аҿиара Апрограмма азы: аҧхьа иҟаҵатәу ауснагӡатәқәа алкааны, зыҧшра ҟамҵакәа уи анагӡара нап аҳаркыроуп

202
11.11.2019 16:33
Рауль Ҳаџьымба аҧсуа бызшәа аҿиара Апрограмма азы: аҧхьа иҟаҵатәу ауснагӡатәқәа алкааны, зыҧшра ҟамҵакәа уи анагӡара нап аҳаркыроуп
Аҳәынҭқарра Ахада аҳәынҭқарратә бызшәа аҿиара азҵаарақәа ирызку аилацәажәара мҩаҧигеит.

Аҟәа. Абҵарамза 11. Аҧсныпресс. Дамеи Касланӡиа. Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба аҳәынҭқарратә бызшәа аҿиара азҵаарақәа ирызкны аилацәажәара мҩаҧигеит. Аиҧылара иалахәын Аҳәынҭқарра Ахада ихаҭыҧуаҩ Аслан Барцыц, Аҧсны Жәлар Реизара Аиҳабы Валери Кәарҷиа, аҧыза-министр Валери Бганба, Аҧсны Жәлар рпоет Мушьни Лашәриа, зынагӡара 2020-2022 шш. ҿҳәарас иамоу Аҧсны аҳәынҭқарратә бызшәа аҿиара хықәкылатәи Апрограмма азырхиара акомиссиа алахәылацәа.

Аиҧылараан ирылацәажәан Аҧсны аҳәынҭқарратә бызшәа аҿиара амҩақәеи уи иацу иактуалтәу апроблемақәеи. Аҳәынҭқарра Ахада иазгәеиҭеит абызшәа арҵара шырҕәҕәатәу ҳазҭагылоу аамҭазтәи атехнологиақәа рхархәарала ахәыҷбаҳчақәеи ашколқәеи, егьырҭ аҵараиуратә усҳәарҭақәеи рыҟны. Убри аан, Рауль Ҳаџьымба иазгәеиҭеит: Апрограмма ишахәҭоу ала аус ауларц, анаҩс ажәлар рзы хра злоу акакәны иҟаларц азы иҳалшо зегьы ҟаҳҵароуп. Аҧсны аҳәынҭқарратә бызшәа аҿиара хықәкылатәи Апрограмма инагӡаны ианырхиахо ашьҭахь, аҧхьа иҟаҵатәу ауснагӡатәқәа алкааны, зыҧшра ҟамҵакәа уи анагӡара нап аҳаркыроуп. Аамҭа цоит, иазҧхьагәаҭоу аусура ҳазҭоу ашықәс нҵәаанӡа хымҧада инагӡатәуп”.

Аилацәажәараҟны иара убас ирзааҭгылан аҧсышәала ахәыҷтәы литература аҿиареи аларҵәареи ртема, арҵагатә литература аҧсшәахь аиҭагара, аҧсуа бызшәа арҵаразы ателедырраҭарақәа реиҭахацыркра, аҿар зҿлымҳара зырҭо аудио, авидеоматериалқәа аҳәынҭқарратә бызшәала раҧҵара.

Ахәҭакахьала, анаукеи, акультуреи, аҵарадырреи рзы Аҳәынҭқарра Ахада иабжьгаҩ Владимир Занҭариа убасҵәҟьа  инаҵшьны иазгәеиҭеит: “Аҧсны аҳәынҭқарратә бызшәа аҿиара хықәкылатәи Апрограмма анагӡаразы зегьы реиҳа ихадоу ахырхарҭақәа алкаатәуп – уи аҵарадырра иахыҵхырҭаны иҟоу ахәыҷбаҳчақәеи абжьаратәи ашколқәеи рҿы иахәҭу хықәкылатәи аусура анагӡара ауп. Ахырхарҭа иақәшәо Аминистррақәа, аҳәынҭқарратә бызшәатә политика азы аҳәынҭқарратә Еилакы, иарбоу азҵаара иазҿлымҳау зегьы русеицура акырӡа аҵанакуеит.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа