Ажәабжьқәа

Популярное

Мусса Екзеков Аиааира Амшныҳәа азы: Ари аныҳәамш аиашазы, ажәлар зегьы рзы иҧшьоу ныҳәоуп

602
09.05.2018 07:48
Мусса Екзеков Аиааира Амшныҳәа азы: Ари аныҳәамш аиашазы, ажәлар зегьы рзы иҧшьоу ныҳәоуп
Адунеизегьтәи аҧсуа-базатә Конгресс Иреиҳаӡоу ахеилак ахантәаҩы Мусса Екзеков аветеранцәеи, Аҧсны иқәынхо ауааҧсыреи, Аиааира ду Амшныҳәа рыдиныҳәлеит.

Аҟәа. Лаҵарамза 9. Аҧсныпресс. 

Адныҳәалараҿы, ахәҭакахьала иазгәаҭоуп: 

“Ишәыдысныҳәалоит Аныҳәамш ду – Аиааира Амшныҳәа!

Милаҭлеи динхаҵареи рыла еиуеиҧшым ауаа ацәгьара ду-афашизм аҿагылараҿы иаадырҧшыз иҳәааду апатриотизми, агәамч ҕәҕәеи, афырхаҵареи иасимволу Аиааира Амшныҳәа, ажәларқәеи атәылақәеи еизааигәанатәуеит. 

Иахьа, аҭынч ҧсҭазаара анышьақәгылоу аамҭазы, ҳара аибашьра адәаҿы еибашьуази, иара убас тәамҩахә, лацәааихьшь ҟамҵа афронт ацхыраара азҭоз, уи ала аиааира зырааигоз атыл аусзуҩцәеи ҳаҭырла иаҳгәалаҳаршәоит. Ҳабацәеи ҳабдуцәеи иаадырҧшыз афырхаҵара абзоурала ҳара иахьа ҭынч ҳхәыҷқәа рааӡареи ҧхьаҟатәи ҳҧеиҧш азы азҧхьагәаҭарақәа рышьақәгылареи рзы зеиҕьаҟам алшара ҳамоуп. Аиааира Дуӡӡа Амшныҳәа агәалашәара – аҭынчра ахьчара азы ихадоу акакәны иҟоуп. Ауаҩы иҧсҭазаара зегьы ирыцкуп, убри аҟнытә уи аиқәырхара адагьы, аизҳазыҕьареи агәырҕьареи ацны аҟаҵара хымҧадатәиуп.

Есымша шәахьыҟазаалакгьы, шәнапы злашәкуазаалакгьы рҿы аҭынчреи, аҭышәынтәалареи, аилибакаареи шәыцзааит!

Шәареи ишәзааигәоу зегьи анасыҧи агәабзиареи рзеиҕьасшьоит!”

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа