Ажәабжьқәа

Иҧсҭазаара далҵит Асовет Еидгыла аҧырҩы-акосмонавт, Аиҩызааратә Еилазаара “Аҧсны-Урыстәыла” ахантәаҩы Виктор Горбатенко

301
18.05.2017 10:54
Иҧсҭазаара далҵит Асовет Еидгыла аҧырҩы-акосмонавт, Аиҩызааратә Еилазаара “Аҧсны-Урыстәыла” ахантәаҩы Виктор Горбатенко
Аиҩызааратә Еилазаара “Аҧсны-Урыстәыла” анаҧхгараҭара, Виктор Уасил-иҧа Горбатко иҧсҭазаара иалҵра инамаданы иуацәеи иҭахцәеи идышшылоит.

Аҟәа. Лаҵарамза 18. Аҧсныпресс. Адышшыларатә шәҟәы аҿы ахәҭакахьала иазгәаҭоуп:

“Аиҩызааратә Еилазаара “Аҧсны-Урыстәыла” анаҧхгараҭара, Аилазаара ахантәаҩы, Асовет Еидгыла аҧырҩы-акосмонавт, Асовет Еидгыла Афырхаҵа ҳәа ахьӡ ҳарак аиура ҩынтә зҽаҧсазтәыз Виктор Уасил-иҧа Горбатко иҧсҭазаара иалҵра инамаданы иуацәеи иҭахцәеи идышшылоит”.


(АП): Асовет Еидгыла аҧырҩы-акосмонавт, Асовет Еидгыла Афырхаҵа ҳәа ахьӡ ҳарак аиура ҩынтә зҽаҧсазтәыз, авиациа аинрал-маиор, Аиҩызааратә Еилазаара “Аҧсны-Урыстәыла” ахантәаҩы Виктор Уасил-иҧа Горбатко, ихьуаз ачымазаара бааҧсы иахҟьаны, Москва, лаҵарамза 17 рзы иҧсҭазаара далҵит.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа