Ажәабжьқәа

Популярное

Геннади Гагәылиа Иорданиа Хашимтәи Акралра аҟынтәи аделегациа идикылеит

343
04.07.2018 17:37
Геннади Гагәылиа Иорданиа Хашимтәи Акралра аҟынтәи аделегациа идикылеит
Аганқәа аекономикатә усеицуреи ахәаахәҭратә еизыҟазаашьақәа рышьақәгылареи рзы алшарақәа рыҧшаара иахцәажәеит.

Аҟәа. Ҧхынгәымза 4. Аҧсныпресс. Аҧсны аҧыза-министр Геннади Гагәылиа Иорданиа Хашимтәи Акралра аҟынтәи аделегациа ахаҭарнакцәа идикылеит. 

Аиҧылара рхы аладырхәит Иорданиа асенат апрезидент ихаҭыҧуаҩ Монир Собер, асенатор Самих Пино, аинрал-маиор Давууд Хакуз, апарламент ҧыхьатәи адепутат Маҳаммед Раслан, иара убас, Иорданиа иҟоу Аҧсны Ахәаахәҭра-ааглыхратә Палата ахаҭарнак Али Бакиж. Аганқәа аекономикатә усеицуреи ахәаахәзҭратә еизыҟазаашьақәа рышьақәгылареи рзы алшарақәа рыҧшаара иахцәажәеит. 

Асасцәа бзиала шәаабеит ҳәа раҳәо, Аҧсны Анаҧхгара ахада инаҵшьны иазгәеиҭеит: “Ачеркесцәа Иорданиа иҿыцӡоу аҭоурых аҿы ароль ду нарыгӡеит. Ари афакт еиҳагьы ҳаизааигәанатәуеит. Шәара шәҳәынҭқарра атуристтә усхкы аҿиара аганахьала узҿыҧшыша тәыланы иҟоуп, ҳаргьы ари аусхкы ала аҧышәа аимадара ҳазхиоуп”. 

Геннади Гагәылиа атәыла Анаҧхгара ахада иаҳасабала, аҩҳәынҭқаррак рыбжьара аимабзиаратә еизыҟазаашьақәа рыҿиара азы илшо зегьы шыҟаиҵо азгәеиҭеит.

Аганқәа аҩганктәи аизыҟазаашьақәа рҳәаақәа рырҭбаара азы аусмҩаҧгатәқәа рыплан азҧхьагәарҭеит. 

Убас, ҧхынгәымза 5 рзы иорданиатәи аделегациеи Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахадеи, Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент адепутатцәеи, иара убас аекономика аминистри реиҧылара азҧхьагәаҭоуп. 


Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа