Ажәабжьқәа

Популярное

Гал ақалақь Аџьынџьтәылатәи еибашьра Дуӡӡа аветеранцәа аиубилеитә медалқәа ранашьара иазкәу ацеремониа мҩаҧысит

599
20.03.2015 15:13
Гал ақалақь Аџьынџьтәылатәи еибашьра Дуӡӡа аветеранцәа  аиубилеитә медалқәа ранашьара иазкәу ацеремониа мҩаҧысит
Урыстәыла Афедерациа Апрезидент Владимир Путин идҵала Аҷыдалкаатә Зинмчы зманы Аҧсны иҟоу Урыстәыла Ацҳаражәҳәаҩ Семион Григориев Аџьынџьтәылатәи еибашьра Дуӡӡа аветеранцәа ауибилеитә медалқәа ранеишьеит.

 Аҟәа. Март 20. Аҧсныпресс. Амедалқәа ранашьара Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа аҿы Аиааира агара амш 70 ш. ахыҵра иадҳәалоуп. Семион Григориев аветеранцәа агәабзиареи агәамчи рзеиҕьаишьеит.

 “Иахьа шәахьҳалагылоу, даара сеигәырҕьоит”, - иазгәеиҭеит Ацҳаражәҳәаҩ. 

Гал араион ахада инапынҵақәа назыгӡо Ҭемыр Надараиа аветеранцәа рахь ихы рханы Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡа аан рыҧсадгьыл ахьчараҿы иаадырҧшыз агәымшәареи афырхаҵареи рзы ҭабуп ҳәа реиҳәеит. 

“70 шықәса раҧхьа афашизм иаҿагылан иқәҧоз ажәларқәа зегьы Аиааира рзеиҧшын. Аиаара мшы 70 ш. ахыҵра иазкәу аусмҩаҧгатә изызҳауа абиҧара рзы аҵак ду амоуп. Урҭ рабдуцәа рфырхаҵара аҿырҧшы ала иааӡахоит”, – хәа иқәгылараан иҳәеит араионтә еизара ахантәаҩы Иури Кәакәасқьыр.

 Ҳазҭагылоу амҭазы Гал араион инхоит 14-ҩык аветеранцәа. Урҭ рахьтә амедал аиуразы 9-ҩык роуп аара зылшаз. Егьырҭ аветеранцәа рмедалқәа араион анаҧхгара рыҩны инеины иранаршьоит. 

Абри атәы аанацҳауеит Гал араион Ахадара апресс-маҵзура.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа