Ажәабжьқәа

Популярное

Егри Ҧсоуи еимаздо амҩаду 87-тәи акилометр аҿы аныҟәара нагӡаны еиҭашьақәыргылоуп

329
06.09.2017 14:35
Егри Ҧсоуи еимаздо амҩаду 87-тәи акилометр аҿы аныҟәара нагӡаны еиҭашьақәыргылоуп
Аусурақәа Аҧсны асоциал-економикатә ҿиара ацхыраара азы Аинвестициатә программа аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаҧган.

Аҟәа. Цәыббрамза 6. Аҧсныпресс. Егри Ҧсоуи еимаздо амҩаду 87-тәи акилометр аҿы аныҟәара нагӡаны еиҭашьақәыргылоуп. Абри атәы аанацҳауеит Аҳәынҭқарратә Еилакы “Аҧсныргылара” апресс-маҵзура.

Аиҭашьақәыргыларатә усурақәа мызкы иалагӡаны имҩаҧнагон Аҳәынҭқарратә Еилакы “Аҧсныргылара” аҟәша, анаплакы “Аҧсны аҟәара ахьчара”. Ахәҭакахьала, адгьылҳәазара аанызкыло аусмҩаҧгатәқәа жәпакы мҩаҧган, бетонла иҭарҭәоу ашьаҟақәа шьақәыргылан, амҩа иаиуз ажра рыцқьан, акаҭран шьҭаҵан.  Зынӡа ахархәара аиуит 120 тонн рҟынӡа абетони акаҭрани реилаҭәа. Еиҭашьақәыргылоу амҩаду ахәҭа 80 метр ирҭагӡоуп. Аусурақәа рхарџьынҵа 13 млн. мааҭ рҟынӡа инаӡоит.

Аусурақәа Аҧсны асоциал-економикатә ҿиара ацхыраара азы Аинвестициатә программа аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаҧган.


Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа