Ажәабжьқәа

Conifa аверсиа ала ашьапылампыл азы Европа Ачемпионат аҿы Аҧсны аџьаз медал анашьахеит

245
08.06.2019 21:50
Conifa аверсиа ала ашьапылампыл азы Европа Ачемпионат аҿы Аҧсны аџьаз медал анашьахеит
Аҧсны Чамериа еизгоу акоманда апенальтиақәа рыла иаиааит.

Аҟәа. Рашәарамза 8. Аҧсныпресс. Дамеи Касланӡиа. Conifa аверсиа ала ашьапылампыл азы Европа Ачемпионат аҿы ахҧатәи аҭыҧ аанкыларазы аматч аҿы Аҧсны еизгоу акоманда Чамериа еизгоу акоманда иаиааит.

Ихадоу аамҭа асчиот 0:0 ҳәа ихыркәшахеит. Аҧснытәи еизгоу акоманда апенальтиқәа рҭаршәрала – асчиот 5:4 ҳәа аиааира агара алшеит.

Афинал аҿы ихәмарраны иҟоуп Аахыҵ Уаҧстәылеи Мраҭашәаратәи Еирмантәылеи.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа