Ажәабжьқәа

Ажьырныҳәа 5 рзы аҳҭнықалақь аҿы аҳауатә лышәшәарақәа ҟалаӡом

356
04.01.2017 14:15
Ажьырныҳәа 5 рзы аҳҭнықалақь аҿы аҳауатә лышәшәарақәа ҟалаӡом
Аҳауа аҧхарра ҽынла +12˚С.

Аҟәа. Ажьырныҳәа 4. Аҧсныпресс. Аҧшьашаҽны, Аҧсны иахьаҵанакуа аҩадатәи аҳауатә цәқәырҧа ҧхақәа зцу мраҭашәарантәи иаауа ациклон анырра аиуеит. Аамҭа-аамҭала аҧсҭҳәақәа хылалоит, аха аҳауатә лышәшәарақәа ҟалаӡом, ҳәа аарыцҳауеит аҳауагәаҭаҩцәа.

Аҳауатә қәыҕәҕәара лаҟәуп – 763 мм. аџьуатә шьаҟа ала.

Аҧшасра ҭышәынтәалоуп – 5-7 м/с.

Амшынӡы аҟәандара +9˚С, ацәқәырҧара – 25-75 см.

Аҳауа ацәаакыра – 60-80%.

Аҳҭнықалақь аҿы аамҭа-аамҭала аҧсҭҳәақәа хылалоит, аҳауатә лышәшәарақәа ҟалаӡом.

Аҳауа аҧхарра уахынла +5, ҽынла +12˚С.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа