Ажәабжьқәа

Популярное

Аурысцәа егьырҭ амилаҭқәа изеиҧшразаалак рҿаргылара, ҟалашьа змам усны ҳахәаҧшуеит. Ҳара – жәларык ҳауп – Игорь Лишьенко

669
21.08.2015 18:11
Аурысцәа егьырҭ амилаҭқәа  изеиҧшразаалак рҿаргылара, ҟалашьа змам усны ҳахәаҧшуеит. Ҳара  – жәларык ҳауп – Игорь Лишьенко
Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны иҟоу Урыстәыла аитәылауаа аурысцәа реидгыла Акоординациатә Хеилак ахаҭарнакцәа идикылеит. 

Аҟәа. Август 21. Аҧсныпресс. Еизаз бзиала шәаабеит ҳәа раҳәо, Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инаҵшьны иазгәеиҭеит: Иахьатәи аиҧылара ҳаизыҟазаашьақәа рырҕәҕәара иадҳәалоуп.Аурысцәа Рхеидкыла – аҧсуа уаажәларра иахәҭакуп. Аха, рыцҳарас иҟалаз, аҵыхәтәантәи аамҭазы уи еиднакыло ауаа рхыҧхьаӡара маҷхеит. Реиҳарак аиҳабацәа рабиҧара ахь иаҵанакуеит, 90-тәи ашықәсқәа рзы иҟаз ахҭысқәа ирыхҟьаны ирацәаҩуп атәыла анҭыҵ ицазгьы. Иахьа Урыстәыла Афедерациа анаҧхгареи Аҧсны иҟоу Урыстәыла Ацҳаражәҳәарҭеи ара инхо аурысцәа ирызцәырҵуа азҵаарақәа рыӡбаразы иҟарҵо маҷӡам. Жәаҳәарада, ҳҳәоу еибыҭан аусеицура еиҿаҳкаар, урҭ апроблемақәа зегьы шыӡбахо агәра ганы сыҟоуп”. 

Аҳәынҭқарра Ахада атәыла анаҧхгара аусура еиуеиҧшым ахырхарҭақәа рыла ирымоу азнеишьа атәы иҳәеит. Уи инамаданы, Рауль Ҳаџьымба аурысцәа Рхеидкыла аусура атәгьы дазааҭгылеит: “Аурысцәа Рхеидкыла атәыла аҿы имҩаҧысуа апроцессқәа зегьы аҽаланархуазароуп, аныррагьы аманы иҟазар ахәҭоуп. Ҳара ҳаизыҟазаашьақәа ауаажәларра аҿиара амҩа иаша ианыларц азы аус рулароуп. Аҧсны аҿаҧхьа игылоу азҵаарақәагьы еицыҳаӡбалароуп”, - Игорь Лишьенко. 

Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Ахада Иусбарҭа аҿы Аҧсны амилаҭтә хеидкылақәа аус рыцуразы акоординатор имаҵураҭыҧ шаҧҵахо азы аҳәамҭа ҟаиҵеит. 

Аиҧылараҿы аурыс еилазаара ахаҭарнак иаҳасабала уи иалахәыз Аҧсны иҟоу Урыстәыла Афедерациа аҷыдалкаатә зинмчы змоу Ацҳаражәҳәаҩ Семион Григориев иазгәеиҭеит: “Ас еиҧш аиҧылара аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы раҧхьаӡа акәны имҩаҧгоуп. Уи Аҧсны атәыла анаҧхгара ареспублика иқәынхо аурысцәа реиҧш,егьырҭ амилаҭқәагьы рганахьала иаадырҧшуа ахшыҩзышьҭра шьахәла иаҳнарбоит”. 

Аусура ахырхарҭеи аҵаки аилатәараҿы далацәажәеит Аԥсны иҟоу Урыстәыла аусеицура Ахаҭарнакра анаԥхгаҩы Сергеи Федченко. Убри аан Акоординациатә Хеилак ахантәаҩы Игорь Лишьенко иазгәеиҭеит: “Зегьы ҳахьеицынхо, аибашьраан иеицыҳахьчаз, уи ашьҭахьгьы зынхамҩа еицышьақәҳаргылоз иаҳзеиԥшу аҩны апроблемақәа ҳааидгыланы аӡбара, ҳхықәкы хадақәа иреиуоуп”. Аурысцәа егьырҭ амилаҭқәа изеиҧшразаалак рҿаргылара, ҟалашьа змам усны ҳахәаҧшуеит. Ҳара – жәларык ҳауп. Абри ауп ҳпозициа”. 

Аиԥылара иалахәыз арегионалтә хаҭарнакцәа аурыс милаҭтә еилазаара ирызцәырҵуа апроблемақәа ирылацәажәеит, иааргеит аҿырԥштәқәа. Иара убас, аитәылауаа иаԥырҵо хазы игоу аиҿкаарақәа ашәҟәы рҭагалара азҵаара еиҳа иацклаԥшны азнеира азҵаарагьы иазааҭгылеит. Убас, Акоординациатә Хеилак алахәылаҩ, “Урыстәылатәи аитәылауаа рзинтә цхыраара Ассоциациа” ахантәаҩы Владимир Попов иҳәеит: “Абар аиҿкаара ахьӡ: “Аԥсны иҟоу аурыс диаспора”. Атәыла анҭыҵ инхо ауаҩы даԥхьар, уи Аԥсны инхо аурысцәа зегьы шеиднакыло еиликаауеит. Убри аан, ари аиҿкаара Акоординациатә Хеилакҵәҟьагьы ишалам азгәаҭатәуп. Ари азҵаара ишахәҭоу игәамҭакәа, ашәҟәҭагалара мҩаԥызгаз аиустициа Аминистрра ахь ихоуп”. 

Аиԥылара хыркәшо, Рауль Ҳаџьымба иҳәеит: “Аԥсны жәлар рзы, ус иуҳәар ауазар, иузеиҟәымҭхо цәеижьтә хәҭаны ҳаҟоуп. Уи зҩыданы иҟаларц азы агәазыҳәара сымоуп. Аӡәы ибзианы дынхоны, егьи ииаигәа инхо иԥсы изеивымго – ус иҟамлароуп. Ҳара ҳаизаны, иҟоу апроблемақәа иаартны ҳрылацәажәалароуп”.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа