Ажәабжьқәа

Популярное

Асааҭ 12:00 рзы ареспублика иахьаҵанакуа зыбжьы зҭииз алхыҩцәа рхыҧхьаӡара 19,27% рҟынӡа инаӡахьеит

97
25.08.2019 14:27
Асааҭ 12:00 рзы ареспублика иахьаҵанакуа зыбжьы зҭииз алхыҩцәа рхыҧхьаӡара 19,27% рҟынӡа инаӡахьеит
Алхратә комиссиа Хада жәларбжьаратәи апресс-центр “Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада иалхрақәа – 2019” аҿы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада иалхрақәа шымҩаҧысуа азы адырра ҟарҵеит.

Аҟәа. Нанҳәамза 25. Аҧсныпресс. Лана Ҵәыџьба/Ҭамара Ачба. Алхратә комиссиа Хада апресс-маӡаныҟәгаҩ Елена Лабахәуа Аҳәынҭқарра Ахада иалхрақәа шымҩаҧысуа азы адырра ҟалҵеит.

Убас, Елена Лабахәуа иҟалҵаз адыррақәа рыла: “Ареспублика иахьаҵанакуа алхыҩцәа рхыҧхьаӡара 118 нызықь, 920-ҩык рҟынӡа инаӡоит, 2 707 – иназыцҵоу асиа. Алхыҩцәа рзеиҧш хыҧхьаӡара – 121 нызқьи 627-ҩык. Асааҭ 12:00 рзы рыбжьы рҭиит 23 442-ҩык алхыҩцәа, уи 19,27% ыҟоуп”.

Убри аан, алхратә комиссиа Хада ахантәаҩы Ҭамаз Гогиа инаҵшьны иазгәеиҭеит: Ашшыбҕьыцқәа зегьы ҳара оперативла ҳрыхәаҧшуеит. Урҭ уадаҩӡам. Аилагарақәа зегьы реиҳарак аиҿкааратә ҟазшьа рымоуп. Зыӡбара акыр иуадаҩу азҵаарақәа ыҟаӡам”.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа