Ажәабжьқәа

Популярное

Араса азы алгаратә баџь аҧыхуп

1157
15.08.2019 16:44
Араса азы алгаратә баџь аҧыхуп
Уи азы Ақәҵара рыдыркылеит Аҧсны аминистрцәа Реилазаара аҿы.

Аҟәа. Нанҳәамза 15. Аҧсныпресс. Аҧсны аҧыза-министр Валери Бганба “30.06.2003 ш. рзы аминистрцәа Реилазаара аҿы ирыдыркылаз “Алгаратә баџь ақәҵақәа рзы” Ақәҵара №291аиҭакрақәа ралагаларазы” Ақәҵара инапы аҵаиҩит. Убас ала, атәыла анапхгара иаднакылаз Аусшәҟәы инақәыршәаны “зцәа иҭоу абнатә раса", “ацәа аҟынтәи ирыцқьоу араса” апозициақәа рзы алгаратә баџь аҧыххоит.

Аацҳамҭа излаанацҳауа ала, иарбоу анорма-зинтә усшәҟәы адкылара 2019 шықәсазы ақыҭанхамҩа Аминистрра ала арасақәа рыплантациақәа реиқәырхара иазырханы имҩаҧгаз аусмҩаҧгатәқәа хра злоу алҵшәақәа ҳасаб азуны имҩаҧган. Заанаҵтәи адыррақәа рыла, ҳазҭоу ашықәс азы 70% аарыхра еиҵамкәа аиқәырхара алыршахоит. Араса аарыхра Аҧсны ауааҧсыра рҕьырак рзы ихадоу ахашәалахәы ахыҵхырҭаны иҟоуп.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа