Ажәабжьқәа

Популярное

Алхас Ҷыҭанаа: 2017 шықәсазы Аҟәа араион абиуџьет 134,4% рыла инагӡоуп

443
31.01.2018 13:31
Алхас Ҷыҭанаа: 2017 шықәсазы Аҟәа араион абиуџьет 134,4% рыла инагӡоуп
Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҟәа араион ауаажәларра дырҧылеит. 

Аҟәа. Ажьырныҳәапмза 31. Аҧсныпресс. Мадина Чагәааҧҳа. Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымбеи Аҟәа араион активи реиҧылараҿы аҭыҧантәи ахада ихаҭыҧуаҩ Алхас Ҷыҭанаа 2017 шықәсазы имҩаҧгаз аусура аихшьаалақәа ҟаиҵеит. 

Алхас Ҷыҭанаа иазгәеиҭеит: “Аҟәа араион абиуџьет 2017 шықәсазы 56 млн 390 нызықь мааҭ рҟынӡа инаӡеит. Убас ала, анагӡара апроцент 134,4% рҟынӡа инаӡеит. Уи ҳара асоциалтә проблемақәа жәпакы рыӡбаразы алашарақәа ҳзаҧнаҵеит”. 

Алхас Ҷыҭанаа зынагӡара алыршаз апроектқәа дрыхцәажәеит: “Аӡымҩанагагатә комплекс аиҭашьақәыргылара иазоужьын 4,6 млн. мааҭ, ақыҭамҩақәа реиҭашьақәыргыларазы–5,8 млн мааҭ. Иара убас, Ешыра ақыҭан иҟоу ашкол аҿы афымцамҩангагақәа ҧсаххеит, Шыцкәаратәи ашкол аспортзал  аҿы аҧенџьырқәа ҧсаххеит, убасҵәҟьа ақыҭанхамҩа аҿиара азы иҧшаан иагьазоужьын 3 млн 100 нызықь мааҭи. Аҧсабаратә цәырҵрақәа раан ааха зауз ацхыраара рыҭаразы Аҳәынҭқарра Ахада ирезервтә фонд аҟынтәи иазоужьын 12,7 млн мааҭ, урҭ рҟынтәи 129 -ҩык араин ауааҧсыра аматериалтә цхыраара рыҭан.  4,4 млн  мааҭ аӡҩаршьҭратә ҭҳәаақәа рыҭрыцқьаареи  ақыҭамҩақәа ҭыҧ-ҭыҧла реиҭашьақәыргылареи иазоужьын. Иахьазы Иашҭхәа ақыҭан иҟоу абжьаратәи ашкол №2 ахыбра аиҭашьақәыргылареи, иара убас, ВИЕМ– Каманы еимаздо амҩадууи Ӡиӡариа ихьӡ зху амҩадууи рҿы Акомплекстә план аҳәаақәа ирҭагӡоу аусмҩаҧгатәқәа рынагӡареи мҩаҧысуеит”.


Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа