Ажәабжьқәа

Популярное

Алада-мраҭәашәарантәи иааз антициклон иахҟьаны, аамҭа-аамҭала аҧсҭҳәақәа хылоит, аха аҳауатә лышәшәарақәа ҟалаӡом

679
07.12.2016 17:50
Алада-мраҭәашәарантәи иааз антициклон иахҟьаны, аамҭа-аамҭала аҧсҭҳәақәа хылоит, аха аҳауатә лышәшәарақәа ҟалаӡом
Ҽынла аҳауа аҧхарра +3˚С рҟынӡа инаӡоит.

Аҟәа. Ҧхынҷкәын 7. Аҧсныпресс. Аҧшьашаҽны, Аҧсны амшын Еиқәа аҧшаҳәа иахьаҵанакуа, аҩадантәи иаауа ихьшәашәоу арктикатә цәқәырҧақәа рнырра аанхоит. Уи иахҟьаны, аҳауа аҧхарра -5˚С рҟынӡа илаҟәуеит, амҩадуқәа рҿы аҵааршә рнылар алшоит. Аха, алада-мраҭашәарантәи антициклон аара инамаданы, аамҭа-аамҭала аҧсҭҳәақәа хылоит, амш аиҳарак аҳауатә лышәшәарақәа ҟалаӡом, – ҳәа аарыцҳауеит аҳауагәаҭаҩцәа.

Аҳауатә қәыҕәҕәара – 777 мм. рҟынӡа иҳаракхоит.

Аҧшасра ҭышәынтәалоуп – 5-7 м/с, зны-зынла 10 м/с. рҟынӡа аҽарӷәӷәоит.

Амшынӡы аҟәандара +12˚С, ацәқәырҧара ҕәҕәоуп – 75-125 см.

Аҳауа ацәаакыра – 60-80%.

Аҳҭнықалақь аҿы аамҭа-аамҭала амш шәшьуеит, аиҳарак азы аҳауатә лышәшәарақәа ҟалаӡом.

Аҳауа аҧхарра уахынла -3, ҽынла +3˚С.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа