Ажәабжьқәа

Популярное

Ахашаҽны аҳҭнықалақь аҿы ақәаба-сабаа ауеит

440
27.12.2016 18:22
Ахашаҽны аҳҭнықалақь аҿы ақәаба-сабаа ауеит
Аҧшасра еизадоуп - 5-7 м/с.

Аҟәа. Ҧхынҷкәын 27. Аҧсныпресс. Ахашаҽны Аҧсны иахьаҵанакуа, атлантикатә циклон аҳауатә цәқәырҧақәа риасра инамаданы, аҳауа аҧхарра аҽеиҭанакуеит. Амш шәшьуеит, аамҭа-аамҭала ақәа леиуеит, ақәаба-сабаа леиуеит, – ҳәа аарыцҳауеит аҳауагәаҭаҩцәа.

Аҳауатә қәыҕәҕәара лаҟәуп – 763 мм. аџьуатә шьаҟа ала.

Аҧшасра ҭышәынтәалоуп – 5-7 м/с.

Амшынӡы аҟәандара +9˚С.

Аҳауа ацәаакыра - 70-90%.

Аҳҭнықалақь аҿы амш шәшьуеит, аамҭа-аамҭала ақәа леиуеит, ақәаба-сабаа ауеит.

Аҳауа аҧхарра уахынла +3, ҽынла +7˚С.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа