Ажәабжьқәа

Популярное

Акаҭран шьҭаҵатәуп, ацрыӡмҩангага ҧсахтәуп, авокзал ахыбра аҩныҵҟа еилыргатәуп: Кан Кәарҷиа Аҟәа ақалақь аҿы аинспекциақәа рымҩаҧгара ирыцеиҵоит

107
08.11.2019 16:26
Акаҭран шьҭаҵатәуп, ацрыӡмҩангага ҧсахтәуп, авокзал ахыбра аҩныҵҟа еилыргатәуп: Кан Кәарҷиа Аҟәа ақалақь аҿы аинспекциақәа рымҩаҧгара ирыцеиҵоит
Аҟәа ақалақь ахада инапынҵақәа назыгӡо Кан Кәарҷиа аихамҩатә вокзали уи акәша-мыкәша иҟоу аҵакыреи гәеиҭеит.

Аҟәа. Абҵарамза 8. Аҧсныпресс. Дамеи Касланӡиа. Аҟәа ақалақь ахада инапынҵақәа назыгӡо Кан Кәарҷиа Аҟәа ақалақь аҿы аинспекциақәа рымҩаҧгара ирыцеиҵоит.Кан Кәарҷиа изакәанымкәа зыргылара хацыркыз амашьынаӡәӡәарҭа гәеиҭеит: “Ҳара авокзали иарбоу аобиекти рнапхгараҭара ҳрыҿцәажәеит, аилибакаара ҳабжьалеит. Ишыжәбо еиҧш аргылара аанкылоуп, иҟаз ахыбрақәагьы ықәгоуп”.Убри аан, ақалақь архитектор хада Светлана Шаменкова адырра ҟалҵеит: “Аҵыхәтәантәи шықәсыки бжаки рыла ақалақь Ахадара ахәаахәтратә обиектқәа рыргыларазы азин анаҭомызт. Аамҭак азы ареидқәа мҩаҧгахон, усҟан аобиектқәа ықәгахон, аха аҵыхәтәантәи аамҭазы урҭ ҩаҧхьа иргылахон. Ақалақь Ахадара аҿы иажәхьоу ахәаахәҭратә ҭыҧқәа рыҧсахразы аӡбамҭа аус адулара мҩаҧысуан. Аусшәҟәы ахәаҧшрахь анашьҭразы ирхиоуп”.Ахәҭакахьала, Ареспубликатә Унитартә Наплакы Аҧснытәи Аихамҩақәа адиректор Алхас Вартагаа дақәшаҳаҭхеит: иажәыз аҿхышәқәа рыҧсахра хымҧадатәиуп, урҭ рҭыҧан АУН Аҧснытәи Аихамҩақәа ҳаамҭа иақәшәо ахәаахәҭратә ҭыҧқәа рыргылара азҧхьагәаҭаны иамоуп ҳәа адырра ҟаиҵеит.Кан Кәарҷиа инаҵшьны иазгәеиҭеит: “Ҳара шьҭа  ҳалашьцылазаргьы ҟалап, аха ҳасасцәа ишааизҵәҟьа рыла иабо аргачамкуеит. Аобиектқәа хара-бҕьара акәымкәа, зегьы ирзыманшәалоу ҭыҧк азалхны џьарак иргылатәуп”.Аҟәа ақалақь ахада инапынҵақәа назыгӡо ацрыӡмҩангагатә система аҧсахреи, акаҭран ашьҭаҵареи рзы ахарџьынҵа аиқәыршәареи, иара убас авокзал ааигәа-сигәа иҟоу аҵакыра аҭеиҭыҧш арҽеиреи ирызку аусурақәа рхацыркра азы адҵа ҟаиҵеит.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа