Ажәабжьқәа

Популярное

Афедеративтә Республика Германиа иҟоу аҷыдалкаатә зинмчы змоу Аҧсны адәныҟатәи аусқәа Рминистрра ахаҭарнак Хьыбла Амҷҧҳа Сталинградтәи аиҿагылара иазкыз ацәыргақәҵа лхы алалырхәит

526
05.02.2018 12:19
Афедеративтә Республика Германиа иҟоу аҷыдалкаатә зинмчы змоу Аҧсны адәныҟатәи аусқәа Рминистрра ахаҭарнак Хьыбла Амҷҧҳа Сталинградтәи аиҿагылара иазкыз ацәыргақәҵа лхы алалырхәит
Ари аусмҩаҧгатә Германиа, афедералтә дгьылқәа, Берлин, Брандербург, уҳәа инхо аитәылауаа ркоординациатә хеилак ала еиҿкаахеит.

Аҟәа. Жәабранмза 5. Аҧсныпресс. Берлин ақалақь аҿы иҟоу Урыстәылатәи анаукеи акультуреи Рыҩны аҿы Сталинград  ақалақь иҟаз аиҿагылара ҕәҕәа аҿы Ар Қаҧшь аииара агара 75-шықәса ахыҵра иазкыз ацәыргақәҵа аатит. Абри атәы аанацҳауеит Афедеративтә Республика Германиа иҟоу Аҧсны Ахаҭарнакра.

Ари аусмҩаҧгатә Германиа, афедералтә дгьылқәа, Берлин, Брандербург, уҳәа инхо аитәылауаа ркоординациатә хеилак ала еиҿкаахеит.

Ацәыргақәҵа ихы алаирхәит Германиа иҟоу аҷыдалкаатә зинмчы змоу Урыстәыла Ацҳаражәҳәаҩ Сергеи Нечаев.

Ацҳаражәҳәаҩ ажәахә ҟаҵо дықәгылеит. Убри аан уи аҭоурых  аицакра аҿагылареи алмыршареи шхымҧадатәиу ҷыдала иазгәеиҭеит. Адипломат ацәыргақәҵа аартра зхы алазырхәыз аветеранцәа аибашьраҿы иаадырҧшыз ахацәнымырхареи афырхаҵареи рзы ҭабуп ҳәа реиҳәеит.

Сталинградтәи аиҿагылара иазкыз ацәыргақәҵа лхы алалырхәит Афедеративтә Республика Германиа иҟоу аҷыдалкаатә зинмчы змоу Аҧсны адәныҟатәи аусқәа Рминистрра ахаҭарнак Хьыбла Амҷҧҳа.


(АП): Жәабран 2, 1943 шықәса рзы афельдмаршал Паулиус командаҟаҵаҩыс дызмаз анемец мпыҵахалыҩцәа рыр а-6-тәи адәытә архәҭа аҟынтәи иаанхаз аибашьцәа Сталинград ақалақь аҿы ар Ҟаҧш архәҭақәа рыҽрырҭеит.  Усҟан иҭҟәаны иган 90 нызықьҩык инарзынаҧшуаз Вермахт исолдатцәеи, 2,5-нызықьҩык афицарцәеи, 24-ҩык аинралцәеи иара афельдмаршал Паулиус ихаҭагьы. Сталинградтәи аиҿагылара аҿы аиааира Аџьынџьтәылатәи еибашьра аҿы акырӡа зҵазкуа хҭысны иҟалеит. Вермахт игәрахаҵареи Гитлер ир адгылаҩцәа ргәыҕреи акыр иҵнашәааит. Сталинградтәи аиҿагылара ҕәҕәа ашьҭахь аибашьратә инициатива ар Ҟаҧш ахь ииасит.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа