Ажәабжьқәа

Популярное

Адгәыр Какоба – Валери Делба ихьӡ зху атурнир ахраҿа ианашьахеит

99
16.07.2019 12:12
Адгәыр Какоба – Валери Делба ихьӡ зху атурнир ахраҿа ианашьахеит
Раҧхьаӡа акәны атурнир аҿы ирхәмарын ииасуа ахраҿа.

Аҟәа. Ҧхынгәымза 16. Аҧсныпресс. Дырмит Бсариа. Каман ақыҭан, Аҧсны Афырхаҵа Валери Делба дахьҭахаз аҭыҧ аҿы, афырхаҵа ҳаҭырла игәалашәара инамаданы, ахыци ахәымпали рыла ахысразы атурнир аҩаҧысит. Аусмҩаҧгатә аиҿкаара ахахьы иагеит хыцла ахысыҩцәа рыклуб “Афырхы”.

 Атурнир атәы далацәажәо, ахысыҩцәа рыклуб “Афырхы” ахантәаҩы, атурнир алахәыла Адгәыр Какоба иазгәеиҭеит: “Ари атурнир абар шьҭа ҩышықәса инеиҧынкыланы имҩаҧысуеит. Уи Аҧсны афырхаҵа Валери Делба ихьӡ ахуп, избан акәзар аклуб “Афырхы” алахәылацәа рҕьырак рзы уи дҩыза гәакьан, Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьраан акыр афырхаҵарақәа аазырҧшхьаз еибашьҩын”.Адгәыр Какоба иажәақәа рыла, сынтәа раҧхьаӡа акәны атурнир ииасуа ахраҿа ырхәмархоит. Уи атурнир аҿы аиаира зго инапаҿы иаркхоит. Атурнир аҳәаақәа ирҭагӡаны ахәычқәа рзы ахысырҭа еиҿкаахоит.

Аклуб “Афырхы” аиҿкааҩцәа иреиуоу, атурнир алахәылаҩ Баҭал Џьопуа аицлабрақәа рыҧҟарақәа дрылацәажәеит: “Атурнир иҷыдоу ҧҟарақәас иамоу, уи алахәылацәа итрадициатәу атехнологиала (ахәымпал азы алабыҵәи акылыҧшырҭеи рыда) иҟаҵоу ахыци ахәымпали рыла мацара ауп ахысразы азин зыҟоу. Убри аан ахысҩы итрадициатәу амилаҭтә шәҵатәы ишәызар ахәҭоуп. Атурнир иара убас рхы аладырхәуеит аҳәсақәагьы. Урҭгьы хыхь иарбаз аҧҟарақәа ирықәныҟәалароуп. Атурнир актәи аетап аихшьаалақәа рыла, зегьы реиҳа акәаталақәа реизгара зылшаз ахысцәа алкаахоит, анаҩс урҭ рхыҧхьаӡараҟынтә иреиҕьхаз аҧхьахәтә ҭыҧқәа ааныркылоит, аҧхьахәқәа рыла иалкаахоит. Арҭ алахәылацәа атурнир ииасуа ахраҿа азы реицлабра иацырҵоит”.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа