Ажәабжьқәа

Популярное

Адгәыр Арӡынба: аҧсуа-аурыс Усуратә форум аҳәаақәа ирҭагӡаны, ҳара еиуеиҧшым аноминациақәа рыла аусдкылаҩцәа ралкаара ҳалагеит.

311
03.10.2018 16:05
Адгәыр Арӡынба: аҧсуа-аурыс Усуратә форум аҳәаақәа ирҭагӡаны, ҳара еиуеиҧшым аноминациақәа рыла аусдкылаҩцәа ралкаара ҳалагеит.
Ажәбатәи аҧсуа-аурыс Усуратә форум аҳәаақәа ирҭагӡаны еиҿкаахо аусдкыларазы амилаҭтә конкурс, жьҭаарамза 12 рзы имҩаҧысуеит. 

Аҟәа. Жьҭаарамза 3. Аҧсныпресс. Аҧсны аекономика Аминистрра аҿы, аусдкыларазы есышықәсатәи Амилаҭтә конкурс  аӡбаҩцәеи, аиҿкааратә еилакы ахаҭарнакцәеи реилатәара мҩаҧысит. Абри атәы аанацҳауеит ахылаҧшырҭа аофициалтә саит. 

Аҧсны аекономика аминистр Адгәыр Арӡынба инаҵшьны иазгәеиҭеит: “Аҧсуа-аурыс Усыратә форум аҳәаақәа ирҭагӡаны, ҳара еиуеиҧшым аноминациақәа рыла аусдкылаҩцәа ралкаара ҳалагеит. Аконкурс аҳәынҭқарра аусдкылара адгылара аҭара ишазхиоу арбара иазкуп. Ари хра злоу ҧышәоуп”. 

Аконкурс аҿы 8 номинациак ықәгылоуп: 

1) “Ааглыхратә аалыҵ иреиҕьу аҭыжьыҩ-аекспортиор”; 
2) “Еизакууи, еихшоуи ахәаахәҭратә усхкы назыгӡо иреиҕьу анаплакы”; 
3) “Акурорт-туристтә сектор азы иреиҕьу аобиект”; 
4) “Ақыҭанхамҩатә усхкы аҿы иреиҕьу анаплакы”; 
5) “Ашықәс аҿы зегьы реиҳа зҽалызкааз”( ашықәс иалагӡаны аусдкылараҿы зҽалызкааз) 
6) “Азеиҧш крыфара иазку иреиҕьу анаплакы”;  
7) “Иреиҕьу аҧсуа-аурыс бизнес” 
8) “Идуу абизнес асоциалтә ҭакҧхықәреи, агәыҳалалратә усуреи”. 

Жьҭаарамза 12, 2018 шықәса рзы, Аҟәа ақалақь аҿы имҩаҧысуа ажәбатәи аҧсуа-аурыс Усуратә форум аҳәаақәа ирҭагӡаны аконкурс аҿы аиааира згаз рылаҳәахоит.  
Аӡбаҩцәа реилазаара иалалеит: Аҧсны аекономика аминистр Адгәыр Арӡынба, акурортқәеи атурзми рминистр Авҭандил Гарҵкьиа, ашәахтәқәеи аизгақәеи рминистр Даур Кәырмазиа, ақыҭанхамҩа аминистр инапынҵақәа назыгӡо Владимир Дауров, Ахәаахәҭра-ааглыхратә Палата апрезидент Ҭамила Мерцхәылаа.

Аконкурс аиҿкаара ахахьы иагеит атәыла аекономика Аминистрреи Ахәаахәҭра-ааглыхратә Палатеи. Раҧхьаӡа акәны аусдкылаҩцәа рконкурс 2017шықәсазы, аабатәи аҧсуа-аурыс Усуратә форум аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаҧган. 


Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа