Ажәабжьқәа

Популярное

“Абааш” аветеранцәа ицәырҵуа апроблемақәа зегьы иҟоу азакәанҧҵара инақәыршәаны аӡбареи, атәыла аҿы иҟоу аҭагылазаашьа аиҧҟьаразы аҽазышәарақәа мап рыцәкреи рзы ааҧхьара ҟарҵеит

1057
08.06.2018 11:01
“Абааш” аветеранцәа ицәырҵуа апроблемақәа зегьы иҟоу азакәанҧҵара инақәыршәаны аӡбареи, атәыла аҿы иҟоу аҭагылазаашьа аиҧҟьаразы аҽазышәарақәа мап рыцәкреи рзы ааҧхьара ҟарҵеит
Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра аветеранцәа еидызкыло ауаажәларратә Еиҿкаара “Абааш” аҳәамҭа аланарҵәеит.

Аҟәа. Рашәарамза 8. Аҧсныпресс. Аҧсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра аветеранцәа еидызкыло ауаажәларратә Еиҿкаара “Абааш” ааигәа имҩаҧысыз Аполитикатә Партиа “Амцахара” Х Аизара Дууи, уи аҿы ирыдыркылаз Арезолиуциеи инарымаданы аҳәамҭа аланарҵәеит. Аусшәҟәы инақәыршәаны, “Абааш” аветеранцәа ицәырҵуа апроблемақәа зегьы иҟоу азакәанҧҵара инақәыршәаны аӡбареи, атәыла аҿы иҟоу аҭагылазаашьа аиҧҟьаразы аҽазышәарақәа мап рыцәкреи рзы ааҧхьара ҟарҵеит.

“Ҳара реалла аус зуа акорупциа иаҿагыло азакәанҧҵара аҟамзаара – ҳтәыла аҿы иҟоу апроблемақәа зегьы иреиҳау проблеманы иҳаҧхьаӡоит. Ачинтә маҵзура хазы игоу ауаа ракәымкәа, иааизакны ауааҧсыра реизҳазыҕьара иазырхазароуп. Ачинтә маҵзура аҿы аусура, ажәлар рыла ахатә мал арҳара акәымкәа, ажәлар рзы хра злоу алҵшәа аарҧшра иазкызароуп. Уи, зегьы раҧхьаӡа иргыланы иреиҳау амаҵураҭыҧқәа раанкылара иазгәышьуеи, иахьатәи ачинуааи ирызкуп”, – ҳәа инаҵшьны иазгәаҭоуп аҳәамҭа аҿы.

“Абааш” алахәылацәа, аветеранцәеи ауаажәларратә еиҿкаарақәа рхаҭарнакцәеи рахь “Изакәанымкәа амал арҳара азы ашьауҕатә ҭакҧхықәра азҧхьагәазҭо, акорупциа иаҿагыло азакәанҧҵара Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент адепутатцәа рыла адкылара азы аҧшьгара адгылара арҭарц” азы ааҧхьара ҟанаҵоит.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа