Ажәабжьқәа

ААУ аректор Алеко Гәарамиа Приднестровтәи аделегациа идикылеит

524
02.09.2015 15:55
ААУ аректор Алеко Гәарамиа Приднестровтәи аделегациа идикылеит
Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет анаԥхгараеи арҵаҩцәеи астудентцәеи Приднестровтәи Молдавтәи Ареспублика аделегациа злахәыз астол гьежь мҩаԥыргеит. 

Аҟәа. Сентиабр 2. Аԥсныпресс. ААУ аректор Алеко Гәарамиа асасцәа Приднестровтәи Ареспублика ашьақәгылара 25 шықәса ахыҵреи Т. Шевченко ихьӡ зху Приднестровтәи аҳәынҭқарратә университет аԥҵара 85 шықәса ахыҵреи рыдиныҳәалеит. 

Алеко Гәарамиа Аԥснытәи, Приднестровтәи ауниверситетқәа ирыбжьоу аусеицура шхадароу азгәеиҭеит. “Ҳара бзанҵы иаҳхашҭуам 1992-1993 шықәсқәа рзы приднестровтәи аибашьцәа Аԥсны ахақәиҭра азы ишҭахоз. Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьраан Аԥсуа студентцәа Приднестровтәи ауниверситет ахь хатәгәаԥхаралатәи азыӡырҩцәа раҳасаб ала ирыдыркылон”, – ҳәа иазгәеиҭеит Алеко Гәарамиа. 

Приднестровтәи Молдавтәи Ареспублика аделегациа алахәыла, Т. Шевченко ихьӡ зху Приднестровтәи аҳәынҭқарратә университет Аҳаҭыр зқәу апрезидент Степан Берил Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет анаԥхгара иҟанаҵо ацхыраареи адгылареи аҭҵаарадырратә кадрқәа разыҟаҵареи рзы ҭабуп ҳәа реиҳәеит. Иара убас, ирыбжьоу аусецура анаҩсгьы аҿиара шаиуа азы агәрагара ааирԥшит. 

“Ҳара ауниверситет ҵараиурҭак аҳасабала акәымкәа, идуу аҭҵаарадырратә центрны иаԥаҳҵеит”, – иҳәеит Степан Берил. 

Аиԥылара ахыркәшамҭазы Степан Берил Алеко Гәарамиа Т. Шевченко ихьӡ зху Приднестровтәи аҳәынҭқарратә университет 85 шықәса ахыҵра азгәаҭара ахь ааԥхьара ииҭеит.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа