Ажәабжьқәа

Популярное

Аҧыза-министр анапынҵақәа ҟаиҵеит

713
13.06.2018 12:37
Аҧыза-министр анапынҵақәа ҟаиҵеит
Аҧсны аминистрцәа Реилазаара аусуратә еилатәара аҿы Аминистррақәеи ахылаҧшырҭақәеи адҵақәа рыҭан.

Аҟәа. Рашәарамза 13. Аҧсныпресс. Аҧсны аҧыза-министр Геннади Гагәылиа изаамҭанытәиу аусуратә еилатәара мҩаҧигеит. Араҟа уи Аминистррақәеи ахылаҧшырҭақәеи адҵақәа риҭеит. Абри атәы аанацҳауеит аминистрцәа Реилазаара аофициалтә саит.

Убас, аунитартә наплакқәа рнаҧхгаҩцәа зегьы Аҧсны азакәанҧҵара инақәыршәаны, адепитортә уал алгара азы аусура арҕәҕәареи аҳасабеилыргаратәи ахыҧхьаӡараеихшьааларатәи аҳасабырба аҟаҵареи рзы анапынҵақәа рыҭан.

Иара убас, Аҧсны аус зуа аунитартә наплакқәа зегьы рфинанс-нхамҩатә усуреи, анаҩстәи русура азҧхьагәаҭареи ирыдҳәаланы анализ аҟаҵара азы анапынҵа рыҭан. Имҩаҧгахо аихшьаалақәа рыла, абжьгарақәеи азгәаҭарақәеи зцу аҳасабырба аминистрцәа Реилазаара ахь инагатәуп. “Хра злоу аусура азы ҳара иаҳҭахым баша иҟоу анаплакқәа, аеффективра злам анаплакқәа аркхоит”, – ҳәа инаҵшьны иазгәеиҭеит аҧыза-министр. 

Аҧсны афинансқәа рминистр аҳәынҭқарратә наҧхгараҭара иаҵанакуа аусбарҭақәа рҿы аус зуа аҳасабеилыргаҩцәа аҳасабеилыргаратә баланс аиқәыршәараан аконсультациатә цхыраара рыҭара аиҿкаара азы анапынҵа иоуит.

Акультуреи аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчареи  рминистр Аҧсны ахьыҧшымра азхаҵареи Аиааира Амши разгәаҭара иазкны иазҧхьагәаҭоу аиубилеитә ныҳәатә  усмҩаҧгатәқәа зегьы рымҩаҧгара азы анапынҵа лыҭоуп. Рашәарамза 30, 2018 шықәса иахымгакәа, аусмҩаҧгатәқәа зегьы рзы ахарџьынҵа еиқәыршәазароуп. "Зхарџьынҵа еиқәыршәам аусмҩаҧгатәқәа рфинанстәра мҩаҧгахом”, – ҳәа инаҵшьны  иазгәеиҭеит  Ганнади Гагәылиа.

Аџьеи, усурала аиқәыршәареи, асоциалтә еиқәыршәареи рминистр, аҳақьымтә, усуратә, експертә Комиссиа (ВТЭК) аусура ҳәаақәызҵо анормативтә зинтә шәҟәынҵақәа аиқәыршәара азы анапынҵа иҭоуп. Анапынҵа анагӡара азы иҿыцу аҽҳәара – рашәарамза 30, 2018 шықәса.

Аекономика аминистри адгьылхархәареи акадастри рзы аҳәынҭқарратә Усбарҭеи, рашәарамза 25 иахымгакәа адгьыл азы ашәахтә аицеиҧштәра азы анорматә зинтә шәҟәынҵа аиқәыршәареи, адгалара амҩаҧгареи рзы анапынҵа роуит.

Аиустициа аминистри афинансқәа рминистри, ашәахтәқәеи аизгақәеи рминистри, рашәарамза 2 иахымгақәа “Аџьаҧса еиҵаӡоу ахшәаара азы (МРОТ)” азакәан апроект аиқәыршәареи адгалареи рзы анапынҵа роуит.

Ашәахтәқәеи аизгақәеи рминистр ахәаахәҭратәи амаҵзуратәи усхкқәеи, азеиҧштә крыфарҭақәеи рҿы ишьақәыргылоу агәаҭара-кассатә аппаратқәа рхархәара азы ахылаҧшратә усмҩаҧгатәқәа рымҩаҧгара азы анапынҵа иҭан. Инагӡахо аусмҩаҧгатәқәа рзы аҳасабырба, рашәарамза 30, 2018 шықәса иахымгакәа адгалара мҩаҧгатәуп.

Аҧсны аҳәынҭқарратә ҳазылхратә Еилакы ахантәаҩы адебитортә уал алхра азы аусура арҕәҕәареи, иара убас, имҩаҧгоу аусуразы есымчыбжьы аҳасабырба аҟаҵара азы анапынҵа иҭан.

Аҧсабара ахьчареи аекологиеи рзы аҳәынҭқарратә Еилакы ахантәаҩи, аботаника Аинститути аекологиа Аинститути алархәны, Аҟәа ақалақь агәи, амҩаду хада иаҵанакуа аҭыҧқәеи, апаркқәеи рҿы ариаҵәаратә усура аиҿкааразы анапынҵа рыҭан. “Ҳтәыла апарктә зонақәа хымҧада ариаҵәара аҭахны иҟоуп, иара убас, аҳҭнықалақь амҩаду хадақәа рҽықәан аҵиаақәа реиҭаҳара хымҧадатәиуп”, – ҳәа инаҵшьны иазгәеиҭеит Геннади Гагәылиа.

Аҧсны аҳәынҭқарратә телерадио Еилахәыра анаҧхгаҩы хада аҧсуа сахьаркыратә фильмқәа рырбареи, иара убас, Аҧсны иахьаҵанакуа адырраҭара аиҿкаара азы ажәалагалақәа радгалареи рзы анапынҵа иоуит.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа