Ажәабжьқәа

Популярное

Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Қәырдтәыла Ахәаахәҭра-ааглыхратә Палата аделегациа идикылеит

109
10.07.2019 14:32
Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Қәырдтәыла Ахәаахәҭра-ааглыхратә Палата аделегациа идикылеит
Қәырдтәыла Ахәаахәҭра-ааглыхратә Палатақәа Рфедерациа апрезидент  Дара Џьалиль аль-Ҳаиат инапхгарала аделегациа Аҧсны иааны иҟоуп.

Аҟәа. Ҧхынгәымза 10. Аҧсныпресс. Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Қәырдтәыла Ахәаахәҭра-ааглыхратә Палата аделегациа идикылеит. Абри атәы аанацҳауеит Аҳәынҭқарра Ахада иофициалтә саит. Аҳәынҭқарра Ахада асасцәа аҧсшәа реиҳәеит.

“Ҳара ҳзы акраҵанакуеит, зҿлымҳара ду аҳҭоит адунеи аҿы иҟоу атәылақәеи ҳареи ҳабжьара аизыҟазаашьақәа рышьақәыргылара, ихьыҧшым ҳәынҭқаррак аҳасабала ҳшыҟоу рдыруа, ҳаилыркаауа алшарақәа раҧҵара. Иарбан шықәсоу шьҭа Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахәаахәҭра-ааглыхратә Палата абри ахырхарҭала аусура иаҿуижьҭеи, ари алҵшәақәагьы амоуп, ҳекономика аҿиара иацхраауеит. Гәахәарала иҳадаҳкылоит феида змоу аусеицура шәаргьы зҿлымҳара ашәҭозар”, – ҳәа иҳәеит Аҳәынҭқарра Ахада.

Қәырдтәыла ААП Афедерациа Ахада Дара Џьалиль аль-Ҳаиат Аҳәынҭқарра Ахада иҭабуп ҳәа иеиҳәеит иҟаиҵаз адкыларазы: “Иҭабуп ҳәа шәаҳҳәоит аамҭа ахьышәыҧшааз ҳаиҧыларазы. Иҭабуп Ахәаахәҭра-ааглыхратә Палата иаҳнаҭаз ааҧхьаразы. Ҳара ҳзы гәахәароуп ҳнеины шәтәыла ахьаҳбаз, еиуеиҧшым аусхкқәа рыҟны аусеицуразы ахырхарҭақәа рыҭҵаара ахьҳалшаз”.

Аҳәынҭқарра Ахада асасцәа ирзеиҭеиҳәеит Аҧсны Аҳәынҭқарра аекономика аҟәша хадақәа ртәы.

Ахыркәшамҭазы агәаларшәагатә ҳамҭақәа реимдара мҩаҧысит.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа