Ажәабжьқәа

Популярное

Аҳәынҭқарра Ахада: Ашықәс Ҿыц ҩнаҭацыҧхьаӡа агәабзиара, аизҳазыҕьара, аилибакаара аанагааит! Ишәҭыкакаҷааит ҳ-Аҧсны!

423
01.01.2018 00:01
Аҳәынҭқарра Ахада: Ашықәс Ҿыц ҩнаҭацыҧхьаӡа агәабзиара, аизҳазыҕьара, аилибакаара аанагааит! Ишәҭыкакаҷааит ҳ-Аҧсны!
Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны ажәлар Ашықәс Ҿыц аныҳәа рыдиныҳәалеит.

Аҟәа. Ажьырныҳәа 1. Аҧсныпресс. Аҧсны Ахада Рауль Џьумка-иҧа Ҳаџьымба Аҧсны ажәлар Ашықәс Ҿыц аныҳәа рыдиныҳәалеит. 

«Акыр иаҧсоу ҳауаажәлар!

Абар зынӡаск иааигәахеит ҩнызқьи жәаатәи Ашықәс Ҿыц! Традициала ишаҧу еиҧш, уи иадаҳкылоит ҳгәыҕра ҿыцқәа, ҳаихьӡара ҿыцқәа, ҳтәыла аизҳара амҩахь икылызго ашьаҿақәа!

Иҳаҩсуа ашықәс мариамызт. Иҟан иазгәаҳҭаз аусқәа, агәҭакқәа, апрограммақәа ҳара ишаҳҭахыз еиҧш инаҳагӡартә алшара ҳазымҭоз аобиективтәи асубиективтәи уадаҩрақәа. Аха егьа ус акәзаргьы, Аҧсны аҳәынҭқарра аҩныҵҟатәи адәныҟатәи аполитикаҿы иаарҧшын адинамикатә ҟазшьа змаз аҽазышәарақәа маҷымкәа. Зегь реиҳа ихадароу, азеиҧш политикатә ҭагылазаашьа иаҳа иҭышәынтәалеит. 

Иаҳгәалашәозароуп: ҳара-зегьы – жәларык ҳауп, ҳаидызкылогьы ҭоурыхтә лахьынҵак ауп. Убри аҟнытә, ҳаилибакаареи, ҳаизыразреи – альтернатива рымаӡам. Маҷ-маҷ ашьапы иқәгылоит ҳмилаҭтә економика, иаатуа иалагеит анаплакы ҿыцқәа, рымҽхак дырҭбаауеит аграртә ҟәша, акурорттә-туристтә хырхарҭа. Ауаа рсоциалтә ҭахрақәа рыӡбаразын, рматериалтә ҭагылазаашьа шьаҭанкыла аиҕьтәразын амҩақәа азгәаҭоуп. Уи хықәкыс измоу арезервқәа рыҧшаарагьы шалыршахо азы агәрагара сымоуп.

Гәык-ҧсыкала ҳауаажәлар зегьы шәышҟа исырхоит азеиҕьашьара дуқәа, анасыҧ, агәамч-ҕәҕәа, ҳаҧсҭазаара, ҳаҧсадгьыл ҧхьаҟа изго аихьӡара ҿыцқәа! Ашықәс Ҿыц  ҩнаҭацыҧхьаӡа агәабзиара, аизҳазыҕьара, аилибакаара аанагааит! Ишәҭыкакаҷааит ҳ-Аҧсны! Шьардаамҭа, акыр иаҧсоу ҳауаажәлар!»

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа