Ажәабжьқәа

Аҳәыҷбаҳчақәа зегьы аусура иалагартә еиҧш иҳалшо зегьы ҟаҳҵароуп – Рауль Ҳаџьымба

682
22.08.2015 20:30
Аҳәыҷбаҳчақәа зегьы аусура иалагартә еиҧш иҳалшо зегьы ҟаҳҵароуп – Рауль Ҳаџьымба
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Гәдоуҭа араион асоциалтә хырхарҭа змоу аобиектқәа рахь аусуратә ҭаара мҩаҧигеит. 

Аҟәа. Август 22. Аҧсныпресс. Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Гәдоуҭа араион ахада Руслан Ладариа дицны абзазаратә црыҵқәа рзы агәамеизакырҭа аҿы агәаҭара мҩаҧигеит. Ацрыҵқәа аутилизациа рзура азҵаара далацәажәо иазгәеиҭеит: “Агәам анышә аҭара мацарала апроблема ҳзыӡбарым. Иашьашәалоу агәамсамеизгарҭа алхны агәам хәҭа-хәҭала еихшалатәуп. Аҧшаҳәа иреиҕьу ахәҭа агәамсамеизгарҭаны аҟаҵара ҟалашьа амам”. Аҭакҧхықәра зду ауаа иҟарҵо аинформациа ала, ари агәамсамеизгарҭа 1956 шықәса раахыс иҟоуп, абзазаратә црыҵқәа 7 метрак инаӡоит. 

prHajimba_glGudaut_1.JPG

svalka_gudauta.JPG

Иара убас, Аҳәынҭқарра Ахада ашколнӡатәи аусбарҭақәеи ашколқәеи ргәаҭара мҩаҧигеит. Иаагозар, Гагарин имҩа аҿы иеиҭашьақәыргылаз ахәыҷбаҳча ахыбра ангәеиҭа ашьҭахь, Рауль Ҳаџьымба адҵа шьақәиргылеит: “Ихымҧадатәиу аусшәҟәқәа зегьы шәнапы рыҵашәыҩуеит, инагӡам аусқәа хшәыркәшоит, уи иаҭаху аамҭа ашәырбоит, анаҩс ашәарҭадара шаҵоу шьақәырҕәҕәаны, аамҭа кьаҿ иалагӡаны, аобиект аусура хацшәыркоит, - ҳәа иҳәеит уи Аҧсны аргылареи архитектуреи рзы Аҳәынҭқарратә Наҧхгараҭара аиҳабы Есфирь Маитоп иахь ихы рханы, – ахыбра ҭацәны, усурада иаанымхароуп. Ауаа ҧшуп. Иаҭаху аҧаратә хархәагақәа азыҳаҧшаауеит”. Рауль Ҳаџьымба иажәақәа рыла, аобиект аусура ҭагалани аӡынреи раамҭахәҭа аҟынӡа хымҧада аусура иалагароуп. 

detsad_gudauta.JPG

detpl_detsad_gudauta.JPG

 Убри аҩызаҵәҟьа аҭагылазаашьа ыҟоуп араионтә хәышәтәырҭа аҿы. Убри аан, амедицинатә хархәагақәа азоужьра иалагахьеит. 

prHajimba_Gudauta_stroyka.JPG

bolynica_gudauta.JPG

“Аҭагылазаашьа уадаҩуп, - ҳәа агәаҭарақәа хыркәшо иҳәеит Рауль Ҳаџьымба. – Иҟалап, уи зегьы иҳаҩсыз аепоха иаҭынханы иҟазар. Гәарҭак апланқәа! Маҷк ада зеиҭашьақәыргыларатә усурақәа нагӡоу ахыбрақәа баша игылоуп. Сара араҟа маҷк ада аусура иазхиоу, ҳаамҭазтәи аҭаххрақәа ирықәшәо ахәыҷбаҳча шыҟоу сдыруеит. Аха изыҟалаз здыруада, ахәыҷбаҳча аҵкыс, ахәаахәҭратә ҩны еиҳа еиҧшыз, иҿыцу ахыбра аргылара азы аӡбара рыдыркылахьан. Ахархәаразы иманшәалаз аҭыҧқәа маҷымкәа, ииашам ахырхарҭа рыҭан. Аҳәыҷбаҳчақәа зегьы аусура иалагартә еиҧш иҳалшо зегьы ҟаҳҵароуп”. 

pr_gudauta_220815_1.JPG

Агәаҭаратә ҭаара алҵшәақәа рыла, Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Гәҭоуҭа араион Ахадараҿы аусуратә еилатәара мҩаҧигеит.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа