Ажәабжьқәа

Популярное

Ақыҭа Ҧсҳәы азааигәара абна амца ацралеит

167
11.11.2019 13:31
Ақыҭа Ҧсҳәы азааигәара абна амца ацралеит
Абри азы адырра Аҧсныпресс ахь иааицҳаит иҷыдоу аҭагылазаашьақәа рминистр Лев Кәыҵниа.

Аҟәа. Абҵарамза 11. Аҧсныпресс. Лана Ҵәыџьба. Иҷыдоу аҭагылазаашьақәа рзы Аминистрра ахь абҵарамза 9 рзы ақыҭа Ҧсҳәы азааигәара абна амца ацралеит ҳәа адырра ҟалеит. Абри азы адырра Аҧсныпресс ахь иааицҳаит иҷыдоу аҭагылазаашьақәа рминистр Лев Кәыҵниа.

Аминистр иҟаиҵаз адыррақәа рыла: “Ашьха иаҧшу ақыҭа Ҧсҳәы иҟоу ахылаҧшырҭа аҟәшеиҵа аусзуҩцәа алҩацара алагара анырба уахь ишцо азы адырра ҟарҵеит. Алҩа злысыз атерриториа 10 гектар рҟынӡа инаӡоит. Амцакра макьаназы иҟам, аха ҕәҕәала алҩа ықәуп. Хыхьлатәи амцакра алагар ҳәа ашәарҭара ыҟоуп, даҽакала иуҳәозар, аҵлақәа рхықәцәқәа амца ркыр алшоит”.

Аминистр иажәақәа рыла, амца ацралара амзызқәа иреиуоуп ауаҩытәыҩсатә фактор: “Уажәы уи аҟара ишоураӡам, хәылбыҽхала ицәаакыроуп, убри аҟнытә араҟа ауаа роуп ахара зду ҳәа агәаанагара ҳамоуп”.

Лев Кәыҵниа амониторинг иацҵахоит ҳәа адырра ҟаиҵеит. Иара убас, урыстәылатәи рколлегацәеи дареи ацхырааразы аиҿцәажәарақәа мҩаҧыргоит ҳәа иазгәеиҭеит.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа