Ажәабжьқәа

Популярное

Аҧсшьарамшқәа рзы Аҧсны иахьаҵанакуа ақәаба-сабаа ахь ииасуа ақәаршҩы аур алшоит

730
02.12.2016 14:10
Аҧсшьарамшқәа рзы Аҧсны иахьаҵанакуа ақәаба-сабаа ахь ииасуа ақәаршҩы аур алшоит
Аҳауа аҧхарра уахынла -1˚С.

Аҟәа. Ҧхынҷкәын 2. Аҧсныпресс. Аҧсны аҳәынҭқарратә ҳауагәаҭаратә Маҵзура иҟанаҵо адыррақәа рыла, аҧсшьарамшқәа рзы, аҩада-мраҭашәарантәи иаауа аҳауатә цәқәырҧа хьшәашәақәа зцу ациклон амҩасра иахҟьаны, Аҧсны иахьаҵанакуа амш цәгьахоит. Аҧсҭҳәақәа хылоит, асабша амшын аҧшаҳәа иахьаҵанакуа ақәаба-сабаа леиуеит, амҽыша аамҭа-аамҭала ақәа ауеит.
Ашьха иаҧну аҭыҧқәеи ашьхареи рҿы асы ауеит.

Аҳауатә қәыҕәҕәара лаҟәуп - 755 мм. аџьуатә шьаҟа ала, ахалара иалагоит.

Аҧшасра ҭышәынтәалоуп - 5-8 м/с, зны-зынла 15 м/с рҟынӡа аҽарӷәӷәоит.

Амшынӡы аҟәандара +13˚С, ацәқәырҧара ҕәҕәоуп - 75-125 см.

Аҳауа ацәаакыра - 70-90%.

Аҳауагәаҭаҩцәа излаарыцҳауа ала, аҳҭнықалақь аҿы, амш шәшьуеит, асабшаҽны ақәаба-сабаа ахь ииасуа ақәаршҩы аур алшоит. Амҽышаҽны аамҭа-аамҭала ақәа леиуеит.

Аҳауа аҧхарра уахынла -1, ҽынла +4˚С.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа