Ажәабжьқәа

Популярное

Аҧснытәи аделегациа Иорданиа иаҭааит

668
29.11.2017 15:22
Аҧснытәи аделегациа Иорданиа иаҭааит
Аҳәынҭқарратә инвестициатә Маҵзура анаҧхгаҩы инапынҵақәа назыгӡо Иорданиатәи Хашимиттәи Акралра ақалақь Амман даҭааит. 

Аҟәа. Абҵарамза 29. Аҧсныпресс. Аҳәынҭқарратә инвестициатә Маҵзура анаҧхгаҩы инапынҵақәа назыгӡо Симон Агрба, Жәларбжьаратәи Афонд “Аҧсны” ахантәаҩы Сонер Гогәуа, уҳәа егьырҭ Афонда ахаҭарнакцәеи злахәыз Аҧсны Аҳәынҭқарра ахаҭарнакцәа рделегациа Иаарту Аокционертә Еилазаара “Кубани” ателеканал “NART-TV” иҟарҵаз ааҧхьарала Иорданиатәи Хашимиттәи Акралра аҳҭнықалақь Амман иаҭааит.  Абри атәы аанацҳауеит Аҧсны аекономика Аминистрра апресс-маҵзура.  

Аҭаара хықәкы хадас иаман– Аҧсны акультуратәи аекономикатәи потенциал аӡыргара.

Убас еиҧш иҟоу аӡыргарақәа иреиуоуп Черкесстәи аклуб аҿы имҩаҧысыз, 140-ҩык злахәыз аӡыргаратә усмҩаҧгатә.

Иара убас, аҭаара аҳәаақәа ирҭагӡаны, аделегациа ахаҭарнакцәа аиҧыларақәа жәпакы мҩаҧыргеит. Ахәҭакахьала, Иорданиа Аинвестициатә комиссиа анаҧхгаҩы ихаҭыҧуаҩ иҿцәажәараан Акомиссиеи Аҧснытәи аҳәынҭқарратә инвестициатә Маҵзуреи рыбжьара аусеицуратә хырхарҭақәа алкаахеит.

Убасҵәҟьа, аҧснытәи аделегациа ахаҭарнакцәа арабтәи абизнесуаа ирҧыланы аусеицуратә перспективақәа ирылацәажәеит. Иарбоу аиҿцәажәарақәа ихы рылаирхәит апрынц Асим бин Наиф. Аҧснытәи аделегациа идикылеит Апарламент аспикер Атыф Тарауне. Иорданиатәи ачеркесстә депутатцәа рҧылараан аеконмикатәии аполитикатәии усеицура азҵаарақәа инарываргыланы, Иорданиатәи адепутатцәа Аҧсныҟа раара аҽазыҟаҵареи, егьырҭ азҵаарақәа жәпаки шьҭыхын.

Аҧсны ахаҭарнакцәа идикылеит иара убас, Иорданиатәи Хашимиттәи Акралра аҿы иҟоу Урыстәылатәи Афедерациа ацҳаражәҳәаҩ Роман Грошков.

Иара убас, аҭаара аҳәаақәа ирҭагӡаны, аҧснытәи аделегациа аформат b2b (аред. - “абизнес абизнес азы”) 18 еиҧылара мҩаҧнагеит. Аацҳамҭа излаҳәо ала, ари аҭаара Иорданиа аекономикатәи аполитикатәи усхкқәа рганахьала анаҩстәи аусеицура аҿиара аҳәаақәа рырҭбаара алнаршеит, черкесстәи адиаспора аусеицура арҕәҕәара, апотенциалтә инвесторцәа рзы аинвестициақәа ралагалареи Аҧсны аинвесторцәа ироуа адгылареи ирыдҳәалоу азҵаарақәа рҭак аҟаҵара.

 


Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа