Ажәабжьқәа

Популярное

Аҧснытәи аҵарауаҩ-физик Расим Камлиа “Адронный Коллайдер» ҳәа изышьҭоу адунеи аҿы зегьы реиҳа идуу аексперементалтә шьақәгылага аплатета азы ашәарҭара шаҵам шьақәирҕәҕәеит

413
07.11.2017 13:35
Аҧснытәи аҵарауаҩ-физик Расим Камлиа “Адронный Коллайдер» ҳәа изышьҭоу адунеи аҿы зегьы реиҳа идуу аексперементалтә шьақәгылага аплатета азы ашәарҭара шаҵам шьақәирҕәҕәеит
Аҧсуа физик иажәақәа рыла, “Адронный Коллайдер» ҳәа изышьҭоу иарбоу аексперементалтә шьақәгылага аҿы имҩаҧысуа аҭҵаарақәа дрылахәп иара иҵаҩы, шьҭрала Аҧсны иатәу Ҭемыр Еныкь.

Аҟәа. Абҵарамза 7. Аҧсныпресс. Дырмит Басариа. Аҧснытәи афизик Расим Камлиа “Черная дыра – Антивещество” ҳәа хыс измоу итеориа Нобельтәи апремиа аиуразы иқәыргылоуп. Уи “Адронный Коллайдер» ҳәа изышьҭоу адунеи аҿы зегьы реиҳа идуу аексперементалтә шьақәгылага аплатета азы ашәарҭара шаҵам шьақәирҕәҕәоит. Абри атәы Аҧсныпресс акорреспондент диҿцәажәо иҳәеит атеориа автор.

Расим Камлиа иарбоу азҵаара аҭоурых дазааҭгылеит. 2017 шықәсазы зыӡбахә ҳамоу, иссаӡоу (аелементартә) ахәҭақәа (“адроны”) аҧсабаратә лашарбагақәа рныҟәара аццакранӡа изырццакуа , анаҩс урҭ еидыслартә иҟазҵо “Адронный Коллайдер” ҳәа изышьҭоу, адунеи аҿы зегьы реиҳа идуу аексперементалтә шьақәгылага изаамҭанытәиу аус арура ҟалеит. Уи акәша-мыкәша имаҷымкәа агәҽанызааратә цәажәарақәа аҭыҧ роуит. Аӡәырҩы аспециалистцәеи ауаажәларра рхаҭарнакцәеи аекпериментқәа рымҩаҧгара апланета ашәарҭара ду иҭазыргыло апроцессқәа рцәырҵра ахҟьар алшоит ҳәа агәаанагара аадырҧшуан.  2007 шықәсазы  Аколаидер аҧызҵаз аиадертә ҭҵаарақәа рзы Европатәи ахеилак аконцерн (Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire, ЦЕРН), аганахьала аӡбарҭа ахь азыҳәара нашьҭын. Уи апроект иамоу ашәарҭарақәа ҩаҧхьа инарҵауланы аҭҵаара азы адҵа ықәнаргылон. Ахәҭакахьала, уи абас анын: “Имҩаҧгахо аекспериментқәа ирыхҟьаны адгьыл ессаира шәагаала еизҳауа атымеитыша еиқәаҵәа иҭаҳауеит, уи апланета зегьы ақәыхра иазкуп, уҳәа убас иҵегьы”. Аха ари азыҳәара ахаҵгылара амоуӡеит, избан акәзар, азыҳәамҭа авторцәа реалла ашәарҭара аҟазаара зырҵабыргуаз афактқәа  рцәыргара рылымшаӡеит.

Ахәҭакахьала, аҧсуа ҵарауаҩ Расим Камлиа аскептикцәа иҟарҵо агәаҽанызаарақәа аҿаҧиҽуеит. Уи  ишьақәырҕәҕәагақәа аусумҭа “Черная дыра – Антивещество” аҿы иааигеит.

Расим Камлиа, атехникатә наукақәа ркандидат, аенергоинформациатә наукақәа рзы Жәларбжьаратәи академиа академик, афымцамч аҧсабара, “Атымеитыша еиқәаҵәақәа” (Черные дыры) рыҭҵаара, иара убас, амаҭәари антимаҭәари (материи и антиматерии) рыҧшаара иазку 25 инареиҳаны аҭҵааратә усурақәа дравторуп. Ҳазҭоу аамҭазы, аҵарауаҩ Аҧснытәи аҳәынҭқарратә Университет аҿы аус иуеит. 2015 шықәсазы аҧсҭазаашьа ашәарҭадареи аекологиеи рзы Жәларбжьаратәи анаукақәа ракадемиа "Аҵарадырраҿы илшара азы" Расим Камлиа аорден иананашьеит, убасҵәҟьа уи Урыстәылатәи Афедерациа Аҳәынҭқарратә премиа иоуразы адгалара мҩаҧнагеит. Афундаменталтә усумҭақәа “Черная дыра – Антивещество”, “Материя, антиматерия, эфир” рзы Нобельтәи апремиа иоуразы адгалара мҩаҧган.

Расим Камлиа итеориа “Черная дыра” ҳәа изышьҭоу аҧсабаратә цәырҵра антимаҭәар ахь ишаҵанакуа шьақәнарҕәҕәоит. Уи игәаанагарала, Аколлаидер аусурала ус еиҧш ацәырҵрақәа аҭыҧ роургьы, урҭ уажәыҵәҟьа “еималоит”, џьоукы ишырҳәо еиҧш атәылақәеи аконтинентқәеи ахәлабгаӡом.

Расим Камлиа абас еиҧш алкаа ҟаиҵеит: “Сара стеориа иссаӡоу ахәҭақәа рҿы аиҿагыларақәа рыҟазаара иазку афундаменталтә закәанқәа рыла ишьаҭаркуп. Ишеилкаахаз ала, аелектронқәеи атомқәеи рыҩныҵҟа амаҭәареи антимаҭәари (аматериеи антиматериеи) еицыҟоуп: агәыцә акәша-мыкәша уи еиҧынгыланы еиҵоу ахәҭа ссақәа еикәшоит. Иарбоу азакәан агалактика аҵакыра иаҿырҧшны уахәаҧшуазар, антимаҭәарқәа рыла еилоу атымеитыша еиқәаҵәа уи ацентрны иҟоуп. Уи акәша мыкәша, хыхь иаагаз агәыцә акәша-макәша иеиҧшҵәҟьа, уи еиҧынгыланы еиҵоу апланетақәа еикәшоит. Убас ала, атомқәа рҟынтәи иааизакны агалактика зегьы аҟынӡа аиҧынгылара аҟазаара убаратәы иҟоуп”.

Аҧсуа физик иажәақәа рыла, “Адронный Коллайдер» ҳәа изышьҭоу иарбоу аексперементалтә шьақәгылага аҿы имҩаҧысуа аҭҵаарақәа дрылахәып иара иҵаҩы, шьҭрала Аҧсны иатәу Ҭемыр Еныкь.

Аҧснытәи аҵарауаҩ-физик анаукатә дгылара ииҭоит Кавказ ашьхарыуаа жәларқәа Рконфедерациа ҧыхьатәи апрезидент, афилософиатә наукақәа ркандидат, Ҟабарда-Балкариатәи Ауниверситет аполитологиа адоцент Муса Шанибов. 

Муса Шанибов Аҧсныпресс акорреспондент Расим Камлиа адгылара ииҭара игәы азҭалара мзызс иамаз атәы изеиҭеиҳәеит: “Анаука – иарбан жәларызаалакгьы рыҟазаара аазырҧшуа иреиҳаӡоу цәырҵроуп. Хшыҩла русура аҩаӡара ала егьырҭ ажәларқәа ирыҧхьагылоу ажәлар риааира залыршахом. Аҧсны Расим Камлиа еиҧш иналукааша ауаа ахьыҟоу насыҧ дууӡоуп”. 

Муса Шанибов иажәақәа рыла, иара аҧсуа ҵарауаҩ иаарҧшымҭақәа рдунеи аҵарауаа реилазаара ала азхаҵара алыршара азы ахықәкы анагӡара ишазишәоит. Уи азы Ҟабарда-Балкариатәи Ауниверситет аполитологиа акафедра ахьӡала еиуеиҧшым урыстәылатәи иреиҳаӡоу аҵараиурҭақәеи анаукатә центрқәеи рахь аофициалтә шәҟәқәа дәықәҵахахьеит. 


(АП): Франциеи Швеицариеи рҳәаа иахьаҵанакуа, Женева ақалақь аҿы ишьақәыргылоу, аиадертә ҭҵаарақәа рзы Европатәи ахеилак аконцерн (Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire, ЦЕРН) иатәу, апланета ацәырҵра иадҳәалоу атеориа аазырҧшуа “Аҧжәара ду” ҳәа изышьҭоу аҧсабара ацәырҵрақәа реинырра ацәырҵра аҭҵаара иазку еибарку арццакыга ҕәҕәа “адронный коллайдер» (БАК) ҳәа иашьҭоуп. Уи афункциақәа – ахәҭақәа арццакуеит, урҭ ажәҩан алашарбагақәа рныҟәара  аццакра рыманы иҧыруеит, еидыслоит, уи аидыслара аенергиа рацәаны, иара убасгьы иссаӡоу ахәҭақәеи ахылҵуеит.

Адроны- (ажәытә бырзен бызшәа аҟынтәи иаагоуп. ἁδρός “идуу”) – ҕәҕәала еихьыҧшу, еибарку иссаӡоу ахәҭақәа рыкласс иаҵанакуеит. Ари атермин асоветтә ҵарауаҩ-физик Л. Б. Окун 1962 шықәсазы адгалара мҩаҧигеит.

Цәыббрамза 10, 2008 шықәса рзы аколлаидер раҧхьаӡатәи аофициалла аус арура иамшуп. Уи 27 киллометра рҟынӡа инаӡо, амхылдызтә ҵакыра аҧызҵо, иреиҳаӡоу амҩангагақәа рыла ицо афымцамчи аиқәыршәагақәеи рыла еиқәыршәоу, адгьыл аҵаҿы иҟоу ихагьежьуа атоннель ауп. Уи ахәҭақәа арццакуеит, урҭ ажәҩан алашарбагақәа рныҟәара  аццакра рыманы иҧыруеит, еидыслоит.

“Адронный коллайдер» (БАК) ҳәа изышьҭоу аҧсабара ацәырҵрақәа реинырра ацәырҵра аҭҵаара иазку еибарку арццакыга ҕәҕәа аргылара “Базон Хиггса” ҳәа изышьҭоу аелементартә хәҭа  аҧшаара акун хықәкы хадас иамаз. “Базон Хигса”-ари апланета ацәырҵра иадҳәалоу атеориа аазырҧшуа “Аҧжәара ду” ҳәа изышьҭоу аҧсабара ацәырҵра аҿы ихадоу ароль назыгӡо аелементартә хәҭоуп. Уи ҳаплонета злашьақәгыло атомқәа рыҟазаара зыдҳәалоу егьырҭ аелементартә хәҭақәа амасса рынаҭоит. Убри ала, ҳара иахьа иаадыруа ҳаплонета аҟазаара шьақәнаргылоит ҳәа уҳәар алшоит.

Аҭҵааҩцәа “Аҧжәара ду” ҳәа изышьҭоу Жәҩантәыла анышьақәгылаҵәҟьа аамҭазы иҟаз аелементартә хәҭақәа рдунеи  абара рылшап ҳәа агәыҕра рымоуп. Рашәарамза, 2012 шықәса рзы, “Адронный коллайдер» (БАК) ҳәа изышьҭоу адунеи аҿы зегьы реиҳа идуу аексперементалтә шьақәгылага аҿы аус зуаз афизикцәа “Базон Хиггса” ҳәа изышьҭоу  аелементартә хәҭа еиҧшу аелементартә хәҭа шырбаз азы алаҳәара ҟарҵеит, аха хәажәкырамза 2013 шықәса рзы уи иара ахаҭаҵәҟьа, “Базон Хиггса” ҳәа изышьҭоу  аелементартә хәҭа акәын ҳәа аҳәамҭа ҟарҵеит. Аха уи ала, аҭҵаарақәа рҵыхәа ҧымҵәаӡеит. Иарбоу ашьақәгылага абзоурала аҵарауаа атом злашьақәгылоу иҿыцу аелементартә хәҭақәа 5 рыҧшааит. Адунеи аҿы зегьы реиҳа идуу ашьақәыргылага (БАК) аҿы имҩаҧгаз аҭҵаарақәа 100 инареиҳаны атәылақәа рҟынтәи 10 нызықь-ҩык инарзынаҧшуа аҵарауааи анџьнырцәеи рхы аладырхәит.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа