Ажәабжьқәа

Популярное

Аҧснытәи аҳақьымцәа рзанааҭтә дырра аҩаӡара аизырҳара иазку акурсқәа мҩаҧгахоит

544
06.11.2017 12:22
Аҧснытәи аҳақьымцәа рзанааҭтә дырра аҩаӡара аизырҳара иазку акурсқәа мҩаҧгахоит
Аҧсны агәабзиарахьчара аминистр Ҭамаз Цахнакиа Урыстәылатәи адиплом аиурашьҭахьтәи амедицинатә Академиа ахаҭарнакцәа дырҧылеит.

Аҟәа. Абҵарамза 6. Аҧсныпресс. Аҧсны агәабзиарахьчара аминистр Ҭамаз Цахнакиа аҧснытәи аҳақьымцәа рзанааҭтә дырра аҩаӡара аизырҳара иазку акурсқәа рымҩаҧгаразы Москвантәи Аҧсныҟа иааз Урыстәылатәи адиплом аиурашьҭахьтәи амедицинатә Академиа ахаҭарнакцәа дырҧылеит. Абри атәы аанацҳауеит агәабзиарахьчара Аминистрра апресс-маҵзура. 

Ҭамаз Цахнакиа инаҵшьны ишазгәеиҭаз ала: “Аҧснытәи аҳақьымцәа рзанааҭдырра аҩаӡара аизырҳара иазку апрограмма аҳәаақәа ирҭагӡаны хәы-шықәса рахь хымҧада инагӡатәны иҟоу асертификациатә курсқәеи, иара убас, хазы игоу мызкы иалагӡоу аквалификациатә курсқәеи мҩаҧгахоит. Иара убас, ҳара Москва ақалақь аҿы еиҧш, Аҟәагьы еицымҩаҧгахо амастер-классқәа, аҭҵаара-ҧышәатә конференциақәа, асеминарқәа ҳхы рылаҳархәараны ҳаҟоуп. Ари раҧхьатәи етапуп. Акурсқәа аҧышәара аҭирала ихыркәшахоит. Уи аҭиралеи, анаҩс асертификат аиуралеи ауп ҳақьымс аусура ацҵара азы азин шыҟало”. 

Ахәҭакахьала, Еиҧҟьарадатәи Апрофессионалтә Ҵараиура азы Урыстәылатәи Амедицинатә Академиа агинекологиеи ахәыҷышьҭыхреи ркафедра аҵара ҟәша аиҳабы Маргарита Скорцова инаҵшьны иазгәалҭеит: “Агәра ганы сыҟоуп, ҳусеицура алҵшәа бзиа аанарҧшраны ишыҟоу, Аҧснытәи агинекологцәа рзанааҭдырра аҩаӡара аизырҳара аҿы ақәҿиарақәа шаҳзыҧшу”. 

Азанааҭдырра аҩаӡара иазку акурсқәа аҧснытәи аҳақьымцәа рзы хәыда-ҧсада имҩаҧгахоит, уи аҳәынҭқарратә биуџьет ахарџьала еиҿкаахоит. Аҧышәара рзымҭикәа иҟалар, аҳақьымцәа рхатәы харџь ала акурсқәа еиҭахысыр акхәоит.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа