Ажәабжьқәа

Популярное

Аҧсны иҟоу абылрақәа рырцәара иазырхоу аусмҩаҧгатәқәа ахы аланархәуеит Урыстәылатәи Афедерациа иҷыдоу аҭагылазаашьақәа рзы Аминистрра авиациа

335
18.11.2019 10:21
Аҧсны иҟоу абылрақәа рырцәара иазырхоу аусмҩаҧгатәқәа ахы аланархәуеит Урыстәылатәи Афедерациа иҷыдоу аҭагылазаашьақәа рзы Аминистрра авиациа
Аҧсны ашьхаҳаракыраҿы иҟоу абнарахь инашьҭуп Урыстәылатәи Афедерациа иҷыдоу аҭагылазаашьақәа рзы Аминистрра авиациа иатәу аҳаирплан Бе-200, иара убас аҵәиҧрыга Ми-8.

Аҟәа. Абҵарамза 18. Аҧсныпресс. Урыстәылатәи Афедерациа иҷыдоу аҭагылазаашьақәа рзы Аминистрра авиациа иатәу аҳаирплан Бе-200, аҵәиҧрыга Ми-8 Аҧсны ашьхаҳаракыраҿы иҟоу абнараҿы абылра арцәара иазку аусмҩаҧгатәқәа рҿы ацхыраара ҟарҵоит. Абри атәы аанацҳауеит Аҧсны иҷыдоу аҭагылазаашьақәа рзы Аминистрра аофициалтә саит.

Аацҳамҭа излаанацҳауа ала, ашьыжь,  абҵарамза 18 ажәытә Гагра иахьаҵанакуа инаркны Холоднаиа речка аҟынӡа аусурақәа мҩаҧысуан. Аиқәырхаҩцәа амца арцәаразы аӡы ргоит амшын аҿы еиҧш ашьхатә ӡиақәа рыҿгьы. Аҵәиҧрыга Ми-8 амца зымҽхаку аҭыҧ знык ала 5 тоннак рҟынӡа аӡы ақәҭәара алшоит, Бе-200 – 12 тоннак рҟынӡа. Иахьазы аҳаирплан Бе-200 Аҟәатәи араион, Двуречие аҳаблеи Ҧсҳәы ақыҭеи рахь ахы архоит. Абылра ахьыҟалаз атерриториа ҕәҕәала алҩа ахьықәчу инамаданы, хара акы убаратәы иҟам. Уи аиқәырхаҩцәа русура акыр иаруадаҩуеит.


(АП): Ҧсҳәы ақыҭеи Двуречие аҳаблеи рҿы абнақәа амца ркит ҳәа адырра, Аҧсны иҷыдоу аҭагыазаашьақәа рзы Аминистрра ахь инеит абҵарамза 9 рзы.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа