Ажәабжьқәа

Популярное

Аҧсны амш зеиҧшрахо: уахынла ҭыҧқәак рҿы иҵаауеит, асы ауеит, ҽынла аҳауатә лышәшәарақәа ҟалаӡом

917
05.12.2016 17:05
Аҧсны амш зеиҧшрахо: уахынла ҭыҧқәак рҿы иҵаауеит, асы ауеит, ҽынла аҳауатә лышәшәарақәа ҟалаӡом
Аҧшасра ҭышәынтәалоуп– 5-8 м/с.

Аҟәа. Ҧхынҷкәын 5. Аҧсныпресс. Аҩашаҽны, Аҧсны иахьаҵанакуа, арктикатә ҳауатә цәқәырҧа хьшәашәақәа зцу антициклон анырра аныҧшуеит. Аҧсны амшын Еиқәа аҧшаҳәаҿы амш шәшьуеит, уахынла ҭыҧқәак рҿы иҵаауеит, асы ауеит, ҽынла аҳауатә лышәшәарақәа ҟалаӡом, ҳәа аарыцҳауеит аҳауагәаҭаҩцәа.

Аҳауатә қәыҕәҕәара ҳаракуп – 773 мм. аџьуатә шьаҟа ала.

Аҧшасра еизадоуп – 5-8 м/с.

Амшынӡы аҟәандара +12˚С, ацәқәырҧара ҕәҕәоуп – 75-125 см.

Аҳауа ацәаакыра – 60-80%.

Аҳҭнықалақь аҿы амш шәшьуеит, аиҳарак азы аҳауатә лышәшәарақәа ҟалаӡом.

Аҳауа аҧхарра уахынла -2, ҽынла +4˚С.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа