Ажәабжьқәа

Популярное

Аҧсны Ахьыҧшымреи Аиааиреи Рымш азгәаҭара иамадоу аусмҩаҧгатәқәа рынагӡара аплан-график

577
26.09.2016 12:14
Аҧсны Ахьыҧшымреи Аиааиреи Рымш азгәаҭара иамадоу аусмҩаҧгатәқәа рынагӡара аплан-график
Цәыббрамза 27 рзы Аҧсны, Аҟәа ақалақь ахақәиҭтәра Амш азгәарҭоит.

Цәыббрамза 30 – Аҧсны Аиааиреи Ахьыҧшымреи Рымш ауп.

Аҟәа. Цәыббрамза 26. Аҧсныпресс.

Цәыббрамза 27:

1. Асааҭ 11:00 рзы – Ахьӡ-Аҧша апарк аҿы ашәҭ шьыҵәрақәа рышьҭаҵара ацеремониа.

2. Асааҭ 16:00 рзы – Амҳаџьыраа рыҧшаҳәаҿы Аколлонада аҿаҧхьа афотоҭыхымҭақәа рцәыргақәҵа.

3. Асааҭ 17:00 рзы – Аҧсны атәылахьчара Аминистрреи Аҟәа ақалақь Ахадареи рыцхыраарала еиҿкаау Емма Хәаџьааҧҳа лҟынтәи аныҳәатә қәгылара.

4. Аҧацха “Анасыҧ” аҿы Аҟәа ақалақь Ахадара ацхыраарала еиҿкаахоит 150-ҩык рзы аныҳәатә еишәачара.


Цәыббрамза 28:

1. Асааҭ 8:00 - 10:00 рҟынӡа – Атәылахьчара Аминистрра апарад арепетициа.

2. Асааҭ 12:00 рзы – Атәылахьчара Аминистрраҿы аныҳәатә еилатәара.

3. Асааҭ 13:00-14:00 рҟынӡа – Атәыла акультуреи аҭоурыхтә-культуратә ҭынхақәа рыхьчара Аминистрра ацхыраарала В. Г. Арӡынба ихьӡ зху Арратә Ахьӡ-Аҧша амузеи аҿы аекспозициа аартра мҩаҧысуеит.


Цәыббрамза 29 :

1. Асааҭ 9:00 рзы – Ахақәиҭра Ашҭа аҟынтәи “Аҧсҭазаара амҩа” ҳәа хыс измоу автомашьынақәа рколонна аныҟәара иадҳәалоу аусмҩаҧгатә хацыркхоит. Уи иалагӡаны ақыҭақәа: Аӡҩыбжьа, Аҭара, Тамшь, Кәтол, Џьгьарда иалсуеит.
2. Асааҭ 13:50 рзы – атәыла Анаҧхгареи автомашьынақәа рколонна алахәылацәеи, С. У. Багаҧшь анышә дахьамадоу аҭыԥаҿы ашәҭ шьыҵәрақәа рышьҭаҵара ацеремониа мҩаҧыргоит.
3. Асааҭ 17:00 – амшьамба-қьалатә аангыларҭа аиҿкаара, аҳамҭақәа ранашьара, афильмқәа дырбара, адәаҿы акрыфарҭа аиҿкаара).
4. Асааҭ 17:00 рзы – Ақыҭа Бедиа аҿы иарбоу аусмҩаҧгатә алахәылацәа алархәны аминтинг амҩаҧгара.

Цәыббрамза 30:

1. Асааҭ 8:00 рзы – “Аҧсҭазаара амҩа” ҳәа хыс измоу автомашьынақәа рколонна аныҟәара иадҳәалоу аусмҩаҧгатә ҩаҧхьа иацҵахоит: ақыҭақәа Бедиа-Ахәыреи рҟынтәи В. Г. Арӡынба Имемориал аҟынӡа ацара.

2. Асааҭ 13:30 рзы ашәҭ шьыҵәрақәа рышьҭаҵара ацеремониа амҩаҧгара. Анаҩс, асааҭ 14:00 рзы – Ахақәиҭра Ашҭаҿы ашәҭ шьыҵәрақәа рышьҭаҵара.

3. Асааҭ 9:00 рзы – В.Г.Арӡынба анышә дахьамадоу ашәҭ шьыҵәрақәа рышьҭаҵара.

4. Асааҭ 11:00 рзы – Ахьӡ-Аҧша апарк аҿы ашәҭ шьыҵәрақәа рышьҭаҵара.

5. Асааҭ 13:00 рзы – Амҳаџьыраа Рыҧшаҳәа аҿы “Ҧсра зқәым аполк” амҩасра.

6. Асааҭ 14:00 рзы – Ахақәиҭра Ашҭаҿы Аҧсны Агимн арҳәареи аныҳәатә парад амҩаҧгареи.

7. Асааҭ 14:30 рзы – Ахақәиҭра Ашҭаҿы “Ҧсра зқәым аполк” амҩасра.

8. Асааҭ 15:00 рзы – Атәылахьчара Аминистрраҿы аныҳәатә еишәачара.

9. Асааҭ 17:00 рзы – Аҳәынҭқарратә филармониаҿы аконцерттә программа анагӡара.

10. Асааҭ 19:00 рзы – Амшынтә баҕәаза ахыбра ахыб аҟынтәи аныҳәатә салиут.

Ахыҵхырҭа: Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада иофициалтә саит.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа