Ажәабжьқәа

Популярное

Аҧсны Ахада иалхрақәа мҩаҧысит

695
25.08.2019 21:20
Аҧсны Ахада иалхрақәа мҩаҧысит
Асааҭ 20:00 рзы алхырҭатә ҭыҧхадақәа зегьы аркхеит.

Аҟәа. Нанҳәамза 25. Аҧсныпресс. Лана Ҵәыџьҧҳа. Аҧсны алхратә комиссиа Хада жәларбжьаратәи апресс-центр аҿы иҟарҵаз адыррақәа рыла, Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада иалхрақәа мҩаҧысит. Алхратә комиссиа Хада ахантәаҩы Ҭамаз Гогиа алхрақәа рымҩаҧысра иадҳәалоу аинформациа алхырҭатә округқәа рҟынтәи Алхратә комиссиа Хада ахь аара иаҿуп ҳәа адырра ҟаиҵеит.

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада иалхрақәа алхыҩцәа зегьы рҟынтәи зынӡа рхы аладырхәит 56%.

Убри аан, Ҭамаз Гогиа иажәақәа рыла, иҟоуп араион, алхыҩцәа раара 100% рҟынӡа иахьынаӡаз, уи – Очамчыра араион, 29-тәи аокруг ауп. Аҟәа араион, 23-тәи аокруг аҿы 67%, Гәылрыҧшь араион 26-тәи аокруг аҿы – 68,5 %.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа