Ажәабжьқәа

Популярное

Аҧсны Ахәаахәҭра-ааглыхратә Палата “Курсктәи Корентәи ахәҳаахәҭратә цәыргақәҵа-2018”, VII Урыстәылабжьаратәи аекономикатә форуми ахы аланархәуеит

862
08.06.2018 10:23
Аҧсны Ахәаахәҭра-ааглыхратә Палата “Курсктәи Корентәи ахәҳаахәҭратә цәыргақәҵа-2018”, VII Урыстәылабжьаратәи аекономикатә форуми ахы аланархәуеит
Аусмҩаҧгатәқәа рымҩаҧгара аҳәаақәа ирҭагӡаны, Аҧсны ААП ахаҭарнакцәа Урыстәыла афедералтә округ Хада Ахәаахәҭра-ааглыхратә Палатақәа Рассоциациа аилатәара рхы аладырхәит.

Аҟәа. Рашәарамза 8. Аҧсныпресс. Аҧсны Ахәаахәҭра-ааглыхратә Палата аделегациа Курсктәи аобласт агубернатор Александр Михаилов иааҧхьарала, еизакны аҭиреи еихыҧсаҟьаны ахәҳахәҭреи рзы XVIII арегионбжьаратәи ауниверсалтә ахәҳаахәҭратә цәыргақәҵа “Курсктәи Корентәи ахәҳаахәҭратә цәыргақәҵа-2018”, VII Урыстәылабжьаратәи аекономикатә форуми рылахәхаразы Курск ақалақь иаҭааит.

Адәныҟатәи аимадареи аинвестициақәа ралагалареи рзы Аусбарҭа аспециалистцәа Херсон Симониеи Алиса Лакәыиеи, Аҧсны ААП Курсктәи аобласт ААП ирыбжьарҵаз аҩганктәи Аиқәшаҳаҭра инақәыршәаны, Урыстәыла афедералтә округ Хада ахәаахәҭра-ааглыхратә Палатақәа Рассоциациа аилатәара рхы аладырхәит. Аилатәара аҿы ҳаамҭазтәи атехнологиақәа рхархәареи, имаҷууи ибжьаратәууи аусдкылара адгалара аҭареи, Урыстәыла афедералтә округ Хадеи ахәаахәҭра-ааглыхратә Палатақәа Рассоциациеи еицырзыфеидоу аусеицура абжьаҵареи ирыдҳәалоу азҵаарақәа жәпакы ирылацәажәеит.

Аусмҩаҧгатә ахыркәшамҭаз, аҧснытәи аделегациа ахаҭарнакцәа Аҧсны ААП апрезидент Ҭамила Мерцхәлааҧҳа лыхьӡала, Курсктәи ААП апрезидент Виктор Гребенников  агәаларшәагатә ҳамҭа ианаршьеит. 

“Курсктәи Корентәи ахәҳаахәҭратә цәыргақәҵа- 2018” мҩаҧысраны иҟоуп рашәарамза 9 рзы.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа