Ажәабжьқәа

Популярное

Аҧсны аказакцәеи аибашьра иалахәыз аказакцәа - аветеранцәеи Реидгыла рашьцәа ауаҧсаа ргәырҩа рыцеиҩыршоит

641
08.08.2016 12:49
Аҧсны аказакцәеи аибашьра иалахәыз аказакцәа - аветеранцәеи Реидгыла  рашьцәа ауаҧсаа ргәырҩа рыцеиҩыршоит
Аҧсны аказакцәеи аибашьра иалахәыз аказакцәа - аветеранцәеи Реидгыла Аахыҵ Уаҧстәыла ажәлар ари амш аҽны ргәалашәареи ргәырҩеи рыцеиҩыршоит.

Аҟәа. Нанҳәамза 8. Аҧсныпресс. Аҧсны аказакцәеи аибашьра иалахәыз аказакцәа - аветеранцәеи Реидгыла иҟанаҵаз аофициалтә ҳәамҭаҿы иаҳәоит:

“Нанҳәамза 8, 2016 шықәса Аҧснытәи апатриотцәа Аахыҵ Уаҧстәыла иҭахаз Қырҭтәыла ихацнаркыз аибашьра хлымӡаах аҿы иҭахаз абжьаҟазаратә архәҭақәа рҿы зуалҧшьа назыгӡоз аибашьцәа ргәаладыршәоит.

Ари аҩыза апровокациатә ҟазшьа змаз Кавказ аҭыҧ зауз аиҿагылара бааҧсы аҿы зыуацәеи зҭаацәеи зцәалаӡыз ҳашьцәа ауаҧсаа ргәырҩа рыцеиҩаҳшоит.

Урыстәыла имҩаҧнагаз адгылареи ауаҧс жәлар рхамеигӡареи рыбзоурала хәымш рыла аибашьара аанкылара алыршахеит.

Аибашьра атәы зеиҕьаҟам ала издыруа Аҧсны жәлар, Аахыҵ Уаҧстәыла ажәлар, арегион аҿы аҭынчреи аҭышәынтәалареи рышьақәыргылара аҿы адгылара рыҭара иазхиоуп!”

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа