Ажәабжьқәа

Популярное

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахадеи Чечентәылатәи Ареспублика Апарламент Ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ Шаид Жамалдаеви реиҧылараҿы Аҧсны Аҳәынҭқарреи Нхыҵ-Кавказтәи аиашьаратә жәларқәеи рыбжьара аимадара арӷәӷәареи арҿиареи ирызкыз азҵаатәқәа жәпакы ирылацәажәеит

637
09.10.2019 21:56
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахадеи Чечентәылатәи Ареспублика Апарламент Ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ Шаид Жамалдаеви реиҧылараҿы Аҧсны Аҳәынҭқарреи Нхыҵ-Кавказтәи аиашьаратә жәларқәеи рыбжьара аимадара арӷәӷәареи арҿиареи ирызкыз азҵаатәқәа жәпакы ирылацәажәеит
Чечентәылатәи Ареспублика Апарламент Ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ Шаид Жамалдаев Аҳәынҭқарра Ахада имаҵура анагӡарахь инеира иазку аныҳәатә еилатәара иҽалазырхәырц Аҧсны дааит.

Аҟәа. Жьҭаарамза 9  Аҧсныпресс. Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахад Рауль Ҳаџьымба Аҳәынҭқарра Ахада имаҵура анагӡарахь инеира иазку аныҳәатә еилатәара иҽалазырхәырц Аҧсныҟа иааз Чечентәылатәи Ареспублика Апарламент Ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ Шаид Жамалдаев дидикылеит.

Шаид Жамалдаев Рауль Ҳаџьымба идиныҳәалеит официалла Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада имаҵурахьы инеира, иара убас Аҧсны жәлар ирзеиӷьеишьеит аизҳазыӷьара, адемографиа азҵаара аус аҿы аихьӡарақәа.
  
Аҳәынҭқарра Ахада асас иҭабуп ҳәа иеиҳәеит Аҳәынҭқарра Ахада имаҵура анагӡарахь инеира иазку аныҳәатә еилатәара ихы ахьалаирхәыз, Чечентәылатәи Ареспублика анапхгареи ажәлари аихьӡареи анасыҧ лашеи рзеиӷьеишьеит.

Аиҧылараҟны иара убас ирылацәажәан Аҧсны Аҳәынҭқарреи Нхыҵ-Кавказтәи аиашьаратә жәларқәеи рыбжьара аимадара арӷәӷәареи арҿиареи ирызкыз азҵаатәқәа.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа