Ажәабжьқәа

Популярное

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада агәабзиарахьчара аминистр дидикылеит

393
02.11.2017 15:15
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада агәабзиарахьчара аминистр дидикылеит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба агәабзиарахьчара аминистр Ҭамаз Цахнакиа дидикылеит. 

Аҟәа. Абҵарамза 2. Аҧсныпресс. Дамеи Касланӡиа. Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымбеи атәыла агәабзиарахьчара аминистр Ҭамаз Цахнакиеи рыбжьара имҩаҧысыз аусуратә еиҧылара аҿы Аминистрра аусуреи агәабзиарахьчара аганахьала ихадоу ауснагӡатәқәеи ирылацәажәеит. 

Ҭамаз Цахнакиа ихымҧадатәиу амедицинатә бгаҧса азы Аиқәшаҳаҭра анагӡара шымҩаҧысуа азы  Аҳәынҭқарра Ахада адыррақәа ииҭеит: “Аусшәҟәы аҳәаақәа ирҭагӡаны Аҧсны иааиҧмырҟьаӡакәа инхо Урыстәылатәи Афедерациа атәылауаҩра змоу ауаа Урыстәылатәи амедицинатә усбарҭақәа рҿы амедицинатә цхыраара рыҭара азҧхьагәаҭоуп. Иахьазы иарбоу Аиқәшаҳаҭра Жәлар Реизара-Апарламент аҿы аратификациа азуп. Абҵарамзазы иарбоу аусшәҟәы урыстәылатәи аган ала аратификациа азухап ҳәа агәыҕра ҳамоуп. Уи ашьҭахь, мызкы иалагӡаны ҳара аполисқәа рыҭара азы апунктқәа ааҳартыр акәхоит. Иара убас, азакәанҧҵаратә шәҟәынҵа аҿиара инамаданы, Ихымҧадатәиу амедицинатә бгаҧса  азы Краснодартәи атерриториалтә Фонд аусеицуразы Аиқәшаҳаҭра аиқәыршәара ҳаҿуп. Урыстәылатәи аган ахаҭарнакцәеи ҳареи иарбоу Аиқәшаҳаҭра ихадоу апозициақәа рзы ҳаилацәажәахьеит. Аамҭа кьаҿ иалагӡаны ҳара Урыстәылатәи Афедерациа аҟынтәи аделегациа аара ҳазыҧшуп. Урҭи ҳареи ҳазлацәажәо Аиқәшаҳаҭра анагӡара азы иконкрету амеханизмқәа аус рыдааулараны ҳаҟоуп. Иаагозар, ауааҧсыра аполисқәа рыҭара иазкны  Аҧсны иаартхо апунктқәа  рхыҧхьаӡара, урҭ стацианартәхо, имобилтәхо, уҳәа егьырҭ азҵаарақәа. Иара убас, аполисқәа рыҭара азы иазыҧҵәахо аамҭа алкаатәхоит. Иаҳҭахуп уи иадҳәалоу апроцедура иахьынӡауа ала армариара. Аҧсны агәабзиарахьчара Аминистрра иарбоу Аиқәшаҳаҭра анагӡара Ахылаҧшра-хықәкытә программа азҧхьагәанаҭахьеит. Уи инақәыршәаны, 2018 шықәсатәи абиуџьет апроект ҳара ҳажәалагалақәа алагалахоит”. Аминистр иажәақәа рыла, Ареспубликатә хәышәтәырҭа хада аҿы ачымазцәа амедицинатә цхыраара рыҭара азы Урыстәылаҟа рдәықәҵара азы ҷыдала иаҧҵоу акомиссиа аус аулоит.” Аҳәынҭқарратә биуџьет ахарџь ала аҳәаанырцә зтехнологиатә ҩаӡара ҳараку ахәышәтәра азы ҳазҭоу ашықәс абҵарамза 1 аҟынӡа 800-ҩык рҟынӡа дәықәҵахахьеит”, – ҳәа инаҵшьны иазгәеиҭеит Ҭамаз Цахнакиа. 

Убри аан, Аҳәынҭқарра Ахада иазгәеиҭеит: Арҭ азҵаарақәа зегьы рыла аинформациатә ацныҟәара еиҿкаатәуп. Аиаша уҳәозар, лассы-лассы ауаа ззанааҭдырра ҳараку аҳақьымцәа аус ахьыруа аклиникақәа рыдыргалоит, аха урҭ рхатәгәаҧхарала даҽа клиникак алырхуеит. Уи ииашаӡам, ҳаспициалистцәа ачымазцәа ирзалырхуа ахырхарҭақәа ирықәныҟәалароуп”. 

Ҭамаз Цахнакиа ишазгәеиҭаз ала, атәыла аҿы зегьы реиҳа ахшыҩзышьҭра зырҭо хырхарҭоуп акадрқәа рыла аиқәыршәара: “Ахылаҧшра-хықәкытә Программа аҳәаақәа ирҭагӡаны аамҭа кьаҿ иалагӡаны Урыстәылатәи адиплом аиурашьҭахьтәи амедицинатә академиеи Аҧсны агәабзиарахьчара Аминистрреи рыбжьара Аиқәшаҳаҭра аиқәыршәара мҩаҧгахоит. Иааиуа амчыбжь азы ҳаспециалистцәа рзы рзанааҭдырра аҩаӡара аизырҳаразы акурсқәа еиҿкаахоит.

Рауль Ҳаџьымба “ауаажәларра ргәы иҵхо” даҽа зҵааракгьы дазааҭгылеит – азин ҷыда змоу ркатегориа иаҵанакуа ауаа хәшәыла реиқәыршәара азҵаара. “Ари аусура абанӡанеихьеи, насгьы ианбахыркәшахо уи?” – ҳәа азҵаара ҟаиҵеит Аҳәынҭқарра Ахада.  

Ҭамаз Цахнакиа абас еиҧш адырра ҟаиҵеит: “Аиқәшаҳаҭра аҳәаақәа ирҭагӡаны, Аҧсны еиҧҟьарада иқәынхо Урыстәылатәи Афедерациа атәылауаҩра змоу, азин ҷыда змоу ркатегориа иаҵанакуа ауаа рышәҟәынҵеи, дара ироураны иҟоу ахәшәқәа рсиеи реиқәыршәара азҧхьагәаҭаны иҳаман. Арегистр аҧҵоуп, ахәышәқәа рсиа еиқәыршәоуп, ҳазҭоу ашықәс аҧшьбатәи аҧшбара азы азыҳәамҭагьы Урыстәыла агәабзиарахьчара Аминистрра ахь идәықәҵоуп. Ҳара ари амыз азы Аиқәшаҳаҭра аратификациа азура ҳазыҧшуп, уи ашьҭахь иарбоу аусшәҟәы анагӡара ҳалагоит. Иарбоу Аиқәшаҳаҭра анагӡара азы Урыстәылатәи Афедерациа аҿы 50 миллион мааҭ инарзынаҧшуа абиуџьет азҧхьагәаҭоуп. Аҧсны Жәлар Реизара – Апарламент ари Аиқәшаҳаҭра аратификациа азнаухьеит. Рецептла ирыҭахо ахәшәқәа рзы апунктқәа еиҿкаахоит, арт аптекатә пунктқәа ирырҭаз ахәшәқәа рхыҧхьаӡареи арецепт ылызҩаази рхылаҧшра амҩаҧгаразы иахәҭоу аоргтехникеи акомпьютертә программақәеи рыла еиқәыршәахоит”. 

Иара убас, агәабзиарахьчара аминистр 2016 шықәса рзы имҩаҧгаз ауааҧсыра рдиспансеризациа аихшьаалақәа ҟаиҵеит. “Аҧсны мрагыларатәи ахәҭеи Аҟәа ақалақьи, Гәылрыҧшь араиони рҿы инхо 41 нызықь ҩык ргәабзеира аҭҵаара мҩаҧган. Урҭ рахьынтә 11 нызықь-ҩык ахәыҷқәа роуп. Еиҳа лассы-лассы иуҧыло ачымазарақәа иреиуоуп- агәи ашьадеи рчымазарақәа роуп. Иаарҧшын 10-нызықь-ҩык инарзынаҧшуа зтехнологиатә ҩаӡара ҳараку ахәышәтәра хымҧада изҭаху ачымазцәа. Егьырҭ ачымазарақәа рхыҧхьаӡараҿы анкологиатә чымазарақәа маҷымкәа иҟоуп, ашьақар чымазара акәзар, уи аҧхьагылара ауеит”.

Ҭамаз Цахнакиа иааиуа ашықәс азы иҟоу азҧхьагәаҭарақәа дрыхцәажәеит: “Ҳазҭоу ашықәс азы Афон Ҿыц аҿы адиспансеризациа амҩаҧгара иалагеит. Ашықәс анҵәамҭанӡа агәабзиарахьчара Аминистрра Гәдоуҭа араион ауааҧсыра ргәабзеира аҭагылазаашьа агәаҭара ахыркәшареи, иааиуа ашықәс азы – Гагра араион аҿы иарбоу аусура ахыркәшареи азеиҧш еихшьаалақәа рыҟаҵареи азҧхьагәаҭаны иамоуп”.  

Руль Ҳаџьымба иара убас, аимҳәадууи ауаҩы иммунитет зырҧсыҽуа авирустә Чымазара (ВИЧ), аиммунитет зырҧсыҽуа ирҳау авирустә Чымазара Асиндром (СПИД) аҽацәыхьчара азы ауааҧсыра аус рыдулара шхымҧадатәиу азгәеиҭеит. . 

Ҭамаз Цахнакиа иарбоу аганахьала имҩаҧысуа аусура ахырхарҭа хадақәа дырзааҭгылеит: “Агәабзиарахьчара Аминистрра аамҭа кьаҿ иалагӡаны аимҳәаду аҟынтәи аҽыхәышәтәра хымҧадатәны иҟазҵо азакәан апроект аиқәыршәара хацнаркуеит. Иара убас, ахылаҧшырҭа 2017 шықәса анҵәамҭанӡа 140 шьҭаларҭа ҭыҧ зымҽханакуа атуберкулиозхәышәтәырҭа адиспансер ҿыц аартра азҧхьагәатаны иамоуп. Иҿыцу акорпус аҿы ахәыҷтәы ҟәшеи ахирургиатә корпуси ҟалоит.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа