Ажәабжьқәа

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада аерман жәлар XX ашәышықәса алагамҭазы аҭыҧ змаз атрагедиатә хҭысқәа инарымаданы дрыдышшылеит

99
24.04.2019 13:30
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада аерман жәлар XX ашәышықәса алагамҭазы аҭыҧ змаз атрагедиатә хҭысқәа инарымаданы дрыдышшылеит
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада зхатәы бызшәеи, зытрадициақәеи, здинхаҵареи реиқәырхара зылшаз аерман жәлар рхачҳареи рхьамҵреи азгәеиҭеит.

Аҟәа. Мшаҧымза 24. Аҧсныпресс. Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба аерман жәлар XX ашәышықәса алагамҭазы аҭыҧ змаз атрагедиатә хҭысқәа инарымаданы дрыдышшылеит.

Адышшыларатә шәҟәы аҿы иазгәаҭоуп:

“Ҳаҭыр зқәу аитәылауаа!

Ари иухамышҭуа амш – мшаҧымза 24 рзы аерман жәлар зегьы гәыкала срыдышшылоит. 

Иахьа ҳара ХХ ашәышықәса алагамҭазы иҟалаз ахлымӡаах иалаӡыз зегьы лахьеиқәҵарала иаҳгәалаҳаршәоит. Адунеитә уаажәларра ҳаамҭазтәи аҭоурых аҿы уи аҩыза уаҳа иҟамларц азы, усҟан иҟаз ахҭыс бааҧсқәа рхамышуазароуп.

Ҷыдала иазгәасҭарц сҭахуп аерман жәлар иаадырҧшыз рхачҳареи рхьамҵреи. Убри иабзоураны уи аиҭаҿиареи, ахатәы бызшәеи, атрадициақәеи, адинхаҵареи реиқәырхара алнаршеит. Иахьа аерман жәлар ахаҭарнакцәа ҳара аҧсуаа иҳавагыланы иҕәҕәоу, ихьыҧшым аҧсуа ҳәынҭқарра аргылара иаҿуп, атәыла аполитикатә, асоциалтә, аекономикатә ҧсҭазаара активла иалахуп.

Зегьы аҭынчреи, абзиареи, аизҳазыҕьареи гәыкала ирзеиҕьасшьоит”.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа