Ажәабжьқәа

Популярное

Аҧсны 2018 шықәсазтәи аҧсшьаратә аамҭахәҭазы зыхәҧса ҳаракым атуристтә маҵзурақәа адызгало атәылақәа рхыҧхьаӡара иалалеит.

468
07.02.2018 15:17
Аҧсны 2018 шықәсазтәи аҧсшьаратә аамҭахәҭазы  зыхәҧса ҳаракым атуристтә маҵзурақәа адызгало атәылақәа рхыҧхьаӡара иалалеит.
Ас еиҧш алкаа ҟарҵеит аҳаиплан ала аҧырразы абилетқәеи асасааирҭақәеи рыҧшааразы асервис Skyscanner аекспертцәа. 

Аҟәа. Жәабранмза 7. Аҧсныпресс.  Аҧсны 2018 шықәсазтәи аҧсшьаратә аамҭахәҭазы Урыстәыла атәылауаа рзы зыхәҧса ҳаракым атуристтә маҵзурақәа адызгало атәылақәа рхыҧхьаӡара иалалеит. Аҳаирплан ала аҧырразы абилетқәеи асасааирҭақәеи рыҧшааразы еицырдыруа  асервис  Skyscanner  аҧсшьаратә аамҭахәҭазы атуристтә маҵзурақәа рыхәҧса ахьыҳаракым атәылақәа жәаба ралкаара мҩаҧнагеит. Аҧсны урҭ рхыҧхьаӡара иалалеит.

Аеспертцәа Урыстәылантәи абилеҭқәа рыхәҧсеи аанкылареи акрыфареи ақалақьтә транспорти аамҭа ахгареи рзы ахарџь аихшьаалақәа ҟарҵеит. Убас ала, иарбоу амаҵзурақәа рыхәқәа 76 000 мааҭ инаркны 154 000 мааҭ рҟынӡа инаӡоит. 

Аҧсны ари ареитинг аҿы ахҧатәи аҭыҧ аҿы игылоуп. Аспециалистцәаизлазгәарҭо ала, ҳара ҳтәылаҿы аҧсшьара азы ишәатәхоит 1498$ ( уи, инықәырҧшны иуҳәозар, 84 000 мааҭ рҟынӡа инаӡоит.) 


Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа