Ажәабжьқәа

Популярное

Аҳауагәаҭаҩцәа излаарыцҳауа ала, асабша ақәа леиуеит, амҽыша – аҳауатә лышәшәарақәа ҟалаӡом

633
23.09.2016 15:03
Аҳауагәаҭаҩцәа излаарыцҳауа ала, асабша ақәа леиуеит, амҽыша – аҳауатә лышәшәарақәа ҟалаӡом
Аҳауа аҧхарра ҽынла +22˚С.

Аҟәа. Цәыббрамза 23. Аҧсныпресс. Аҧсны аҳәынҭқарратә ҳауагәаҭаратә маҵзура излаанацҳауа ала, ациклон амыцхәрас мраҭашәарантәи иаауа антициклон ахьышьақәгыло инамаданы, аҧсшьарамшқәа рзы Аҧсны иахьаҵанакуа аҳауа аҧхарра ҭышәынтәалаӡом. Асабшаҽны аамҭа-аамҭала аҧсҭҳәақәа хылоит, уахынлеи шарҧази рзы ақәа леир алшоит, адыд-мацәыс ҟалоит. Ҽынла амш аҽеиҭанакуеит. Амҽыша амш аиҳарак ақәа леиӡом.

Аҳауатә қәыҕәҕәара лаҟәуп – 759 мм аџьуатә шьаҟа ала, ахалара иалагоит.

Аҧшасра ҭышәынтәалоуп– 5-7 м/с, аҧшасра аласра 10 м/с. рҟынӡа.

Амшынӡы аҟәандара +25˚С, ацәқәырҧара еизадоуп– 25-75 см.

Ахәҭакахьала аҳауа ацәаакыра – 60-90%.

Аҧсны аҳҭнықалақь ақалақь Аҟәа асабшаҽны аамҭа-аамҭала аҧсҭҳәақәа хылоит, уахынлеи шарҧази рзы ақәа леир алшоит, адыд-мацәыс ҟалоит. Ҽынла амш аҽеиҭанакуеит. Амҽыша амш аиҳарак ақәа леиӡом.

Аҳауа аҧхарра уахынла +15, ҽынла +22˚С.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа